Pravednost vlada tamo gdje se oni kojih se neko zlo ne tiče razoružaju jednako kao i oni koje je to zlo zadesilo.


pravednost-vlada-tamo-gdje-se-oni-kojih-se-neko-zlo-ne-tie-razoruaju-jednako-kao-i-oni-koje-to-zlo-zadesilo
platonpravednostvladatamogdjeseonikojihnekozlonetičerazoružajujednakokaokojetozadesilopravednost vladavlada tamotamo gdjegdje sese onioni kojihkojih sese nekoneko zlozlo nene tičetiče razoružajurazoružaju jednakojednako kaokao ii onioni kojekoje jezlo zadesilopravednost vlada tamovlada tamo gdjetamo gdje segdje se onise oni kojihoni kojih sekojih se nekose neko zloneko zlo nezlo ne tičene tiče razoružajutiče razoružaju jednakorazoružaju jednako kaojednako kao ikao i onii oni kojeoni koje jeje to zlopravednost vlada tamo gdjevlada tamo gdje setamo gdje se onigdje se oni kojihse oni kojih seoni kojih se nekokojih se neko zlose neko zlo neneko zlo ne tičezlo ne tiče razoružajune tiče razoružaju jednakotiče razoružaju jednako kaorazoružaju jednako kao ijednako kao i onikao i oni kojei oni koje jekoje je to zloje to zlo zadesilopravednost vlada tamo gdje sevlada tamo gdje se onitamo gdje se oni kojihgdje se oni kojih sese oni kojih se nekooni kojih se neko zlokojih se neko zlo nese neko zlo ne tičeneko zlo ne tiče razoružajuzlo ne tiče razoružaju jednakone tiče razoružaju jednako kaotiče razoružaju jednako kao irazoružaju jednako kao i onijednako kao i oni kojekao i oni koje jeoni koje je to zlokoje je to zlo zadesilo

Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo. -Buda
na-koja-etiri-naina-se-ini-zlo-voeni-udnjom-inimo-zlo-voeni-ljutnjom-inimo-zlo-voeni-neznanjem-inimo-zlo-voenji-strahom-inimo-zlo
Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savjest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste. -Herman Hese
postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natjera-da-taj-jaz