Pravi je gospodin onaj koji ima gospodsku dušu i gospodski karakter.


pravi-gospodin-onaj-koji-ima-gospodsku-u-i-gospodski-karakter
nikolaj velimirovićpravigospodinonajkojiimagospodskuduugospodskikarakterpravi jeje gospodingospodin onajonaj kojikoji imaima gospodskugospodsku dušudušu ii gospodskigospodski karakterpravi je gospodinje gospodin onajgospodin onaj kojionaj koji imakoji ima gospodskuima gospodsku dušugospodsku dušu idušu i gospodskii gospodski karakterpravi je gospodin onajje gospodin onaj kojigospodin onaj koji imaonaj koji ima gospodskukoji ima gospodsku dušuima gospodsku dušu igospodsku dušu i gospodskidušu i gospodski karakterpravi je gospodin onaj kojije gospodin onaj koji imagospodin onaj koji ima gospodskuonaj koji ima gospodsku dušukoji ima gospodsku dušu iima gospodsku dušu i gospodskigospodsku dušu i gospodski karakter

Spokojstvo koje pesnik oseća posle ispevane pesme ima dušu dušu šumskog mira. -Desanka Maksimović
spokojstvo-koje-pesnik-osea-posle-ispevane-pesme-ima-u-u-umskog-mira
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Pravi prijatelj je onaj zbog koga ne trebaš srediti sobu kada dolazi.. ;)
pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-srediti-sobu-kada-dolazi
Pravi prijatelj: onaj zbog koga ne trebaš da sredjuješ sobu kada dolazi. xD
pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-da-sredjuje-sobu-kada-dolazi-xd