Pravi prijatelj je ona osoba koja te drži za ruku, a dodiruje tvoje srce.


pravi-prijatelj-ona-osoba-koja-te-dri-za-ruku-a-dodiruje-tvoje-srce
gabrijel garsija markespraviprijateljonaosobakojatedržizarukudodirujetvojesrcepravi prijateljprijatelj jeje onaona osobaosoba kojakoja tete držidrži zaza rukudodiruje tvojetvoje srcepravi prijatelj jeprijatelj je onaje ona osobaona osoba kojaosoba koja tekoja te držite drži zadrži za rukua dodiruje tvojedodiruje tvoje srcepravi prijatelj je onaprijatelj je ona osobaje ona osoba kojaona osoba koja teosoba koja te držikoja te drži zate drži za rukua dodiruje tvoje srcepravi prijatelj je ona osobaprijatelj je ona osoba kojaje ona osoba koja teona osoba koja te držiosoba koja te drži zakoja te drži za ruku

Ni jedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih zaslužuje neće te nikada rasplakati. -Gabrijel Garsija Markes
ni-jedna-osoba-ne-zasluuje-tvoje-suze-a-ona-koja-ih-zasluuje-nee-te-nikada-rasplakati
Danas cura sa brkovima drži za ruku momka sa počupanim obrvama!
danas-cura-brkovima-dri-za-ruku-momka-poupanim-obrvama
Pravi prijatelj vidi prvu suzu, obrise drugu i zaustavi trecu.
pravi-prijatelj-vidi-prvu-suzu-obrise-drugu-i-zaustavi-trecu