Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje.


pravo-na-izraavanje-miljenja-znaajno-jedino-ako-smo-u-stanju-da-imamo-vlastito-miljenje
erih frompravonaizražavanjemiljenjaznačajnojedinoakosmostanjudaimamovlastitomiljenjepravo nana izražavanjeizražavanje mišljenjamišljenja značajnoznačajno jeje jedinojedino akoako smosmo uu stanjustanju dada imamoimamo vlastitovlastito mišljenjepravo na izražavanjena izražavanje mišljenjaizražavanje mišljenja značajnomišljenja značajno jeznačajno je jedinoje jedino akojedino ako smoako smo usmo u stanjuu stanju dastanju da imamoda imamo vlastitoimamo vlastito mišljenjepravo na izražavanje mišljenjana izražavanje mišljenja značajnoizražavanje mišljenja značajno jemišljenja značajno je jedinoznačajno je jedino akoje jedino ako smojedino ako smo uako smo u stanjusmo u stanju dau stanju da imamostanju da imamo vlastitoda imamo vlastito mišljenjepravo na izražavanje mišljenja značajnona izražavanje mišljenja značajno jeizražavanje mišljenja značajno je jedinomišljenja značajno je jedino akoznačajno je jedino ako smoje jedino ako smo ujedino ako smo u stanjuako smo u stanju dasmo u stanju da imamou stanju da imamo vlastitostanju da imamo vlastito mišljenje

Čast je, objektivno gledano, mišljenje drugih o nama, a subjektivno, naš strah od tog mišljenja. -Artur Šopenhauer
ast-objektivno-gledano-miljenje-drugih-o-nama-a-subjektivno-na-strah-od-tog-miljenja
Ne polaži temelje, ako nisi u stanju sagraditi celu kuću. -Ruske poslovice
ne-polai-temelje-ako-nisi-u-stanju-sagraditi-celu-kuu
Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.
ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena
Atlasu se dozvoljava mišljenje da ima slobodu da, ukoliko želi, može pustiti Zemlju i otići. Međutim, to mišljenje je sve što mu je zaista dozvoljeno. -Franc Kafka
atlasu-se-dozvoljava-miljenje-da-ima-slobodu-da-ukoliko-eli-moe-pustiti-zemlju-i-otii-meutim-to-miljenje-sve-to-mu-zaista-dozvoljeno
Uvek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo pravilno. -Gete
uvek-imamo-dovoljno-vremena-ako-ga-koristimo-pravilno
Nikad ništa ne shvataj lično, kakvo god da je mišljenje ljudi o tebi, bilo ono loše ili dobro, to je samo njihovo mišljenje, ali ne i istina.
nikad-ne-shvataj-lino-kakvo-god-da-miljenje-ljudi-o-tebi-bilo-ono-loe-ili-dobro-to-samo-njihovo-miljenje-ali-ne-i-istina