Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.


pravog-mukarca-s-kojim-ete-trajati-neete-prepoznati-po-izgledu-po-diplomi-po-inteligenciji-onog-pravog-prepoznaete-po-nainu-kako-vas-dri-za-ruku-kako
Đorđe balaševićpravogmukarcakojimćetetrajatinećeteprepoznatipoizgledudiplomiinteligencijionogpravogprepoznaćetenačinukakovasdržizarukuljubigrliprečvrstodaostanetebezdahaprelabavonestanetetragapravitamanonakokaotrebaznatečijistepravog muškarcas kojimkojim ćetećete trajatinećete prepoznatiprepoznati popo izgledupo diplomipo inteligencijionog pravogpravog prepoznaćeteprepoznaćete popo načinunačinu kakokako vasvas držidrži zaza rukukako vasvas ljubikako vasvas grligrli –ni prečvrstoprečvrsto dada ostaneteostanete bezbez dahani prelabavoprelabavo dada nestanetenestanete bezbez tragapravi vasvas držidrži tamantaman onakoonako kaokao trebada znateznate čijičiji stes kojim ćetekojim ćete trajatinećete prepoznati poprepoznati po izgleduonog pravog prepoznaćetepravog prepoznaćete poprepoznaćete po načinupo načinu kakonačinu kako vaskako vas drživas drži zadrži za rukukako vas ljubikako vas grlivas grli –grli – ni– ni prečvrstoni prečvrsto daprečvrsto da ostaneteda ostanete bezostanete bez dahaa ni prelabavoni prelabavo daprelabavo da nestaneteda nestanete beznestanete bez tragapravi vas drživas drži tamandrži taman onakotaman onako kaoonako kao trebada znate čijiznate čiji ste

O, kako ste u zabludi da ništa bez vas nije dovoljno živo. Hajde, ugasite svecu: ono što je u mraku - i dalje traje. -Miroslav Mika Antić
o-kako-ste-u-zabludi-da-bez-vas-nije-dovoljno-ivo-hajde-ugasite-svecu-ono-to-u-mraku-i-dalje-traje
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kada-greite-kada-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas