Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj.


prazna-kua-bez-ene-ako-ene-nema-u-kui-nema-ko-drugi-da-bude-u-njoj
duško radovićpraznakućabezženeakoženenemakućikodrugidabudenjojprazna jeje kućakuća bezbez ženeako ženežene nemanema uu kućinema koko drugidrugi dada budebude uu njojprazna je kućaje kuća bezkuća bez ženeako žene nemažene nema unema u kućinema ko drugiko drugi dadrugi da budeda bude ubude u njojprazna je kuća bezje kuća bez ženeako žene nema užene nema u kućinema ko drugi dako drugi da budedrugi da bude uda bude u njojprazna je kuća bez ženeako žene nema u kućinema ko drugi da budeko drugi da bude udrugi da bude u njoj

Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene. -Fridrih Niče
isti-afekti-su-kod-mukarca-i-ene-ipak-razliiti-u-tempu-stoga-nema-kraja-nesporazumima-izmeu-mukarca-i-ene
Takve smo mi žene, i nema ničeg rđavog u tome- u ženskoj je prirodi da se otvara za ljubav s velikom lakoćom. -Paulo Koeljo
takve-smo-mi-ene-i-nema-eg-ravog-u-tome-u-enskoj-prirodi-da-se-otvara-za-ljubav-s-velikom-lakoom