Praznoj vreći je teško da stoji uspravno.


praznoj-vrei-teko-da-stoji-uspravno
bendžamin frenklinpraznojvrećitekodastojiuspravnopraznoj vrećivreći jeje teškoteško dada stojistoji uspravnopraznoj vreći jevreći je teškoje teško dateško da stojida stoji uspravnopraznoj vreći je teškovreći je teško daje teško da stojiteško da stoji uspravnopraznoj vreći je teško davreći je teško da stojije teško da stoji uspravno

Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu. -Ralf Voldo Emerson
sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu