Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.


pre-ili-kasnije-gorina-e-nestati-neko-koga-sudbina-stavila-na-tvoj-put-najzad-e-doi-s-naramkom-sree-i-sve-e-biti-kako-treba-bie-tako-iako-se-ti-u
paulo koeljopreilikasnijegorčinaćenestatinekokogasudbinastavilanatvojputnajzaddoćinaramkomsrećesvebitikakotrebabićetakoiakosetiovomtrenutnkuosjećaočajnomislidalažempre iliili kasnijekasnije gorčinagorčina ćeće nestatineko kogakoga jeje sudbinasudbina stavilastavila nana tvojtvoj putput najzadnajzad ćeće doćidoći ss naramkomnaramkom srećesreće ii svesve ćeće bitibiti kakokako trebabiće takoiako sese titi uu ovomovom trenutnkutrenutnku osjećašosjećaš očajnoočajno ii mislišmisliš dada lažempre ili kasnijeili kasnije gorčinakasnije gorčina ćegorčina će nestatineko koga jekoga je sudbinaje sudbina stavilasudbina stavila nastavila na tvojna tvoj puttvoj put najzadput najzad ćenajzad će doćiće doći sdoći s naramkoms naramkom srećenaramkom sreće isreće i svei sve ćesve će bitiće biti kakobiti kako trebaiako se tise ti uti u ovomu ovom trenutnkuovom trenutnku osjećaštrenutnku osjećaš očajnoosjećaš očajno iočajno i misliši misliš damisliš da lažem

Kad lažem i kažem da lažem, lažem li ili govorim istinu.Sreća je ono kako se osjećaš kad se ne osjećaš jadno.Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu.Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj.