Pre nego što počneš da upireš prstom u mene, uveri se da su tvoje ruke čiste.


pre-nego-to-pone-da-upire-prstom-u-mene-uveri-se-da-su-tvoje-ruke-iste
bob marliprenegotopočnedaupireprstommeneuverisesutvojerukečistepre negonego štošto počnešpočneš dada upirešupireš prstomprstom uu meneuveri sese dada susu tvojetvoje rukeruke čistepre nego štonego što počneššto počneš dapočneš da upirešda upireš prstomupireš prstom uprstom u meneuveri se dase da suda su tvojesu tvoje ruketvoje ruke čistepre nego što počnešnego što počneš dašto počneš da upirešpočneš da upireš prstomda upireš prstom uupireš prstom u meneuveri se da suse da su tvojeda su tvoje rukesu tvoje ruke čistepre nego što počneš danego što počneš da upireššto počneš da upireš prstompočneš da upireš prstom uda upireš prstom u meneuveri se da su tvojese da su tvoje rukeda su tvoje ruke čiste

Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste. -Bob Marli
ko-ste-vi-da-sudite-ivot-kojim-ivim-znam-da-nisam-savr-i-ne-ivim-da-to-budem-ali-pre-nego-to-pokaete-prstom-u-mene-proverite-da-li-su-vam-ruke-iste
Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš -Lav Tolstoj
sedam-puta-proveri-jezik-pre-nego-to-pone-da-govori
Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš. -Lav Tolstoj
sedam-puta-proveri-jezik-pre-nego-to-pone-da-govori