Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.


pre-sam-mislila-da-sam-najudnija-osoba-na-svetu-ali-onda-sam-pomislila-da-od-toliko-ljudi-na-svetu-mora-da-postoji-neko-ba-kao-ja-ko-se-osea-bizarno-i
frida kalopresammisliladanajčudnijaosobanasvetualiondapomislilaodtolikoljudimorapostojinekobakaojakoseosećabizarnodefektnonačinkojiosećamondabihtakozamiljalamislećionatamonegdezamiljamenenadamseakočitasadaovoznaistinaovdečudnatipre samsam mislilamislila dada samsam najčudnijanajčudnija osobaosoba nana svetuali ondaonda samsam pomislilapomislila dada odod tolikotoliko ljudiljudi nana svetumora dada postojipostoji nekoneko bašbaš kaokao jaja koko sese osećaoseća bizarnobizarno ii defektnodefektno nana načinnačin nana kojikoji sese jaja osećamonda bihbih jeje takotako zamišljalamisleći dada ii onaona tamotamo negdenegde takotako zamišljazamišlja menenadam seako sisi tamotamo negdenegde ii čitaščitaš sadasada ovoda znašznaš dada jeje istinaistina dada samsam ovdeovde ii dada samsam čudnačudna kaokao ii tipre sam mislilasam mislila damislila da samda sam najčudnijasam najčudnija osobanajčudnija osoba naosoba na svetuali onda samonda sam pomislilasam pomislila dapomislila da odda od tolikood toliko ljuditoliko ljudi naljudi na svetumora da postojida postoji nekopostoji neko bašneko baš kaobaš kao jakao ja koja ko seko se osećase oseća bizarnooseća bizarno ibizarno i defektnoi defektno nadefektno na načinna način nanačin na kojina koji sekoji se jase ja osećamonda bih jebih je takoje tako zamišljalamisleći da ida i onai ona tamoona tamo negdetamo negde takonegde tako zamišljatako zamišlja meneako si tamosi tamo negdetamo negde inegde i čitaši čitaš sadačitaš sada ovoda znaš daznaš da jeda je istinaje istina daistina da samda sam ovdesam ovde iovde i dai da samda sam čudnasam čudna kaočudna kao ikao i ti

Tri dana se nije javljao na telefon posle prvog susreta. Onda sam saznala da ga je udario auto. Hvala Bogu što je tako, mislila sam da me đubre ignoriše… ...Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene.