Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom.


pre-svega-decu-bi-trebalo-poveravati-samo-ljudima-koji-se-odlikuju-bilo-srcem-bilo-duhom
Žorž sandpresvegadecubitrebalopoveravatisamoljudimakojiseodlikujubilosrcemduhompre svegasvega decudecu bibi trebalotrebalo poveravatipoveravati samosamo ljudimaljudima kojikoji sese odlikujuodlikuju bilobilo srcemsrcem bilobilo duhompre svega decusvega decu bidecu bi trebalobi trebalo poveravatitrebalo poveravati samopoveravati samo ljudimasamo ljudima kojiljudima koji sekoji se odlikujuse odlikuju biloodlikuju bilo srcembilo srcem bilosrcem bilo duhompre svega decu bisvega decu bi trebalodecu bi trebalo poveravatibi trebalo poveravati samotrebalo poveravati samo ljudimapoveravati samo ljudima kojisamo ljudima koji seljudima koji se odlikujukoji se odlikuju bilose odlikuju bilo srcemodlikuju bilo srcem bilobilo srcem bilo duhompre svega decu bi trebalosvega decu bi trebalo poveravatidecu bi trebalo poveravati samobi trebalo poveravati samo ljudimatrebalo poveravati samo ljudima kojipoveravati samo ljudima koji sesamo ljudima koji se odlikujuljudima koji se odlikuju bilokoji se odlikuju bilo srcemse odlikuju bilo srcem biloodlikuju bilo srcem bilo duhom

Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu. -Če Gevara
iznad-svega-budi-sposoban-da-duboko-oseti-bilo-kakvu-nepravdu-poinjenu-prema-bilo-kome-bilo-gdje-u-svetu
Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)
bi-bilo-kad-bi-bilo-a-ja-se-pitam-bi-bilo-da-nije-bilo
Svijetom bi trebalo da vladaju ljudi koji znaju da uživaju, u svemu. Svima bi bilo dobro. -Meša Selimović
svijetom-bi-trebalo-da-vladaju-ljudi-koji-znaju-da-uivaju-u-svemu-svima-bi-bilo-dobro
Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. -Herman Hese
ni-zdravlje-nije-sve-svako-zdrav-ko-se-tako-osea-bilo-bolesnika-punih-volje-za-ivotom-koji-su-negovali-do-samog-kraja-i-bilo-zdravih-koji-su
Predivna stvar u vezi iskrenog smeha jeste da on poništava bilo koji sistem podele među ljudima. -Džon Kliz
predivna-stvar-u-vezi-iskrenog-smeha-jeste-da-on-ponitava-bilo-koji-sistem-podele-meu-ljudima