Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom.


pre-svega-decu-bi-trebalo-poveravati-samo-ljudima-koji-se-odlikuju-bilo-srcem-bilo-duhom
Žorž sandpresvegadecubitrebalopoveravatisamoljudimakojiseodlikujubilosrcemduhompre svegasvega decudecu bibi trebalotrebalo poveravatipoveravati samosamo ljudimaljudima kojikoji sese odlikujuodlikuju bilobilo srcemsrcem bilobilo duhompre svega decusvega decu bidecu bi trebalobi trebalo poveravatitrebalo poveravati samopoveravati samo ljudimasamo ljudima kojiljudima koji sekoji se odlikujuse odlikuju biloodlikuju bilo srcembilo srcem bilosrcem bilo duhompre svega decu bisvega decu bi trebalodecu bi trebalo poveravatibi trebalo poveravati samotrebalo poveravati samo ljudimapoveravati samo ljudima kojisamo ljudima koji seljudima koji se odlikujukoji se odlikuju bilose odlikuju bilo srcemodlikuju bilo srcem bilobilo srcem bilo duhompre svega decu bi trebalosvega decu bi trebalo poveravatidecu bi trebalo poveravati samobi trebalo poveravati samo ljudimatrebalo poveravati samo ljudima kojipoveravati samo ljudima koji sesamo ljudima koji se odlikujuljudima koji se odlikuju bilokoji se odlikuju bilo srcemse odlikuju bilo srcem biloodlikuju bilo srcem bilo duhom

Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu.Ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od srećnog i nasmejanog deteta. Uvek sam spreman pomoći na bilo koji način koji mogu, pa makar to bilo samo potpisivanje autobiografije. Dečiji osmeh je vredniji od sveg novca na svetu.Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)Svijetom bi trebalo da vladaju ljudi koji znaju da uživaju, u svemu. Svima bi bilo dobro.Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje.Predivna stvar u vezi iskrenog smeha jeste da on poništava bilo koji sistem podele među ljudima.