Predivna stvar u vezi iskrenog smeha jeste da on poništava bilo koji sistem podele među ljudima.


predivna-stvar-u-vezi-iskrenog-smeha-jeste-da-on-ponitava-bilo-koji-sistem-podele-meu-ljudima
džon klizpredivnastvarveziiskrenogsmehajestedaonponitavabilokojisistempodelemeđuljudimapredivna stvarstvar uu vezivezi iskrenogiskrenog smehasmeha jestejeste dada onon poništavaponištava bilobilo kojikoji sistemsistem podelepodele međumeđu ljudimapredivna stvar ustvar u veziu vezi iskrenogvezi iskrenog smehaiskrenog smeha jestesmeha jeste dajeste da onda on poništavaon poništava biloponištava bilo kojibilo koji sistemkoji sistem podelesistem podele međupodele među ljudimapredivna stvar u vezistvar u vezi iskrenogu vezi iskrenog smehavezi iskrenog smeha jesteiskrenog smeha jeste dasmeha jeste da onjeste da on poništavada on poništava biloon poništava bilo kojiponištava bilo koji sistembilo koji sistem podelekoji sistem podele međusistem podele među ljudimapredivna stvar u vezi iskrenogstvar u vezi iskrenog smehau vezi iskrenog smeha jestevezi iskrenog smeha jeste daiskrenog smeha jeste da onsmeha jeste da on poništavajeste da on poništava biloda on poništava bilo kojion poništava bilo koji sistemponištava bilo koji sistem podelebilo koji sistem podele međukoji sistem podele među ljudima

Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. -Žorž Sand
pre-svega-decu-bi-trebalo-poveravati-samo-ljudima-koji-se-odlikuju-bilo-srcem-bilo-duhom
Ništa nije vrednije od smeha. To je snaga da se smeješ i napustiš sebe, da budeš svetlost. Tragedija je najgluplja stvar. -Frida Kalo
ni-nije-vrednije-od-smeha-to-snaga-da-se-smeje-i-napusti-sebe-da-bude-svetlost-tragedija-najgluplja-stvar
Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici. -Žorž Sand
zajedniki-ivot-najvei-stepen-sree-meu-ljudima-koji-se-vole-ali-svakome-misaonom-biu-potrebni-sati-osamljenosti-i-sabranosti-samo-po-cenu-ono-uiva
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja