Preživela sam dve velike nesreće u životu. Jednu u kojoj me tramvaj učinio kakva jesam, a druga je Diego.


preivela-sam-dve-velike-nesree-u-ivotu-jednu-u-kojoj-me-tramvaj-uinio-kakva-jesam-a-druga-diego
frida kalopreživelasamdvevelikenesrećeživotujednukojojmetramvajučiniokakvajesamdrugadiegopreživela samsam dvedve velikevelike nesrećenesreće uu životujednu uu kojojkojoj meme tramvajtramvaj učinioučinio kakvakakva jesamdruga jeje diegopreživela sam dvesam dve velikedve velike nesrećevelike nesreće unesreće u životujednu u kojoju kojoj mekojoj me tramvajme tramvaj učiniotramvaj učinio kakvaučinio kakva jesama druga jedruga je diegopreživela sam dve velikesam dve velike nesrećedve velike nesreće uvelike nesreće u životujednu u kojoj meu kojoj me tramvajkojoj me tramvaj učiniome tramvaj učinio kakvatramvaj učinio kakva jesama druga je diegopreživela sam dve velike nesrećesam dve velike nesreće udve velike nesreće u životujednu u kojoj me tramvaju kojoj me tramvaj učiniokojoj me tramvaj učinio kakvame tramvaj učinio kakva jesam

voli me iz inata, voli me bez ostatka, voli me bilo gde sam bas takvu kakva jesam
voli-me-iz-inata-voli-me-bez-ostatka-voli-me-bilo-gde-sam-bas-takvu-kakva-jesam
Kako stariš, shvatićeš da imaš dve ruke. Jednu da pomogneš sebi, a drugu da pomogneš drugima.
kako-stari-shvatie-da-ima-dve-ruke-jednu-da-pomogne-sebi-a-drugu-da-pomogne-drugima
Nikad ne zaboravljaš dve osobe. Jednu koja je bila tu kad je bilo najteže i drugu koja je baš tada okrenula leđa.
nikad-ne-zaboravlja-dve-osobe-jednu-koja-bila-kad-bilo-najtee-i-drugu-koja-ba-tada-okrenula-a
Život je kratka epizoda između dve velike misterije koje su u suštini jedna. -Karl Gustav Jung
ivot-kratka-epizoda-izmeu-dve-velike-misterije-koje-su-u-sutinijedna
Razmislio sam još malo, a onda sam polako zatvorio vrata. Đavo će ga znati da li sam to učinio sa prave strane. -Đorđe Balašević
razmislio-sam-jo-malo-a-onda-sam-polako-zatvorio-vrata-avo-e-ga-znati-da-li-sam-to-uinio-prave-strane
Uvek sam bio uveren da prosečno sposoban čovek može stvoriti velike promene i postići velike stvari za čovečanstvo, ali pod uslovom da prvo uradi dobar nacrt. -Bendžamin Frenklin
uvek-sam-bio-uveren-da-proseno-sposoban-ovek-moe-stvoriti-velike-promene-i-postii-velike-stvari-za-oveanstvo-ali-pod-uslovom-da-prvo-uradi-dobar-nacrt