Preko noći postaje slavan samo onaj ko je danima neumorno radio.


preko-noi-postaje-slavan-samo-onaj-ko-danima-neumorno-radio
henri fordprekonoćipostajeslavansamoonajkodanimaneumornoradiopreko noćinoći postajepostaje slavanslavan samosamo onajonaj koko jeje danimadanima neumornoneumorno radiopreko noći postajenoći postaje slavanpostaje slavan samoslavan samo onajsamo onaj koonaj ko jeko je danimaje danima neumornodanima neumorno radiopreko noći postaje slavannoći postaje slavan samopostaje slavan samo onajslavan samo onaj kosamo onaj ko jeonaj ko je danimako je danima neumornoje danima neumorno radiopreko noći postaje slavan samonoći postaje slavan samo onajpostaje slavan samo onaj koslavan samo onaj ko jesamo onaj ko je danimaonaj ko je danima neumornoko je danima neumorno radio

Nikada nijednog dana u životu nisam nešto radio. Sve je to bila samo zabava. -Tomas Edison
nikada-nijednog-dana-u-ivotu-nisam-neto-radio-sve-to-bila-samo-zabava
Postao sam filozof i radio sam na ovoj mojoj slavi koja još nije stigla, samo da bih bolje zavodio žene. -Žan Pol Sartr
postao-sam-filozof-i-radio-sam-na-ovoj-mojoj-slavi-koja-jo-nije-stigla-samo-da-bih-bolje-zavodio-ene
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli