Prema sreći treba da se odnosimo kao prema zdravlju; da uživamo u njoj kad je dobro, da budemo strpljivi kad je loša.


prema-srei-treba-da-se-odnosimo-kao-prema-zdravlju-da-uivamo-u-njoj-kad-dobro-da-budemo-strpljivi-kad-loa
francois de la rochefoucauldpremasrećitrebadaseodnosimokaopremazdravljuuživamonjojkaddobrobudemostrpljiviloaprema srećisreći trebatreba dada sese odnosimoodnosimo kaokao premaprema zdravljuda uživamouživamo uu njojnjoj kadkad jeje dobroda budemobudemo strpljivistrpljivi kadkad jeje lošaprema sreći trebasreći treba datreba da seda se odnosimose odnosimo kaoodnosimo kao premakao prema zdravljuda uživamo uuživamo u njoju njoj kadnjoj kad jekad je dobroda budemo strpljivibudemo strpljivi kadstrpljivi kad jekad je lošaprema sreći treba dasreći treba da setreba da se odnosimoda se odnosimo kaose odnosimo kao premaodnosimo kao prema zdravljuda uživamo u njojuživamo u njoj kadu njoj kad jenjoj kad je dobroda budemo strpljivi kadbudemo strpljivi kad jestrpljivi kad je lošaprema sreći treba da sesreći treba da se odnosimotreba da se odnosimo kaoda se odnosimo kao premase odnosimo kao prema zdravljuda uživamo u njoj kaduživamo u njoj kad jeu njoj kad je dobroda budemo strpljivi kad jebudemo strpljivi kad je loša

Prema konvenciji slatko, prema konvenciji gorko, prema konvenciji vruće, prema konvenciji hladno, prema konvenciji boja: ali u stvarnosti atomi i prostor.Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan.Bogatstvo je dobro kad se može u dobro delo obratiti. Bogatstvo je zlo kad, mesto da da slobodu čoveku stavi svoga sopstvenika u službu.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.kad mislis o njojOni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada vremena da se digne sa dna, gdje je potisnuta, i pojavi se na površini.