Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.


prema-zakonu-ovek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini
imanuel kantpremazakonučovekkrivukolikonaruipravadrugihljudieticionsamopomislidatoučiniprema zakonuzakonu čovekčovek jeje krivkriv ukolikoukoliko narušinaruši pravaprava drugihdrugih ljudiprema eticietici onon jeje krivkriv ukolikoukoliko samosamo pomislipomisli daprema zakonu čovekzakonu čovek ječovek je krivje kriv ukolikokriv ukoliko narušiukoliko naruši pravanaruši prava drugihprava drugih ljudiprema etici onetici on jeon je krivje kriv ukolikokriv ukoliko samoukoliko samo pomislisamo pomisli dada to učiniprema zakonu čovek jezakonu čovek je krivčovek je kriv ukolikoje kriv ukoliko narušikriv ukoliko naruši pravaukoliko naruši prava drugihnaruši prava drugih ljudiprema etici on jeetici on je krivon je kriv ukolikoje kriv ukoliko samokriv ukoliko samo pomisliukoliko samo pomisli dapomisli da to učiniprema zakonu čovek je krivzakonu čovek je kriv ukolikočovek je kriv ukoliko narušije kriv ukoliko naruši pravakriv ukoliko naruši prava drugihukoliko naruši prava drugih ljudiprema etici on je krivetici on je kriv ukolikoon je kriv ukoliko samoje kriv ukoliko samo pomislikriv ukoliko samo pomisli dasamo pomisli da to učini

Prema zakonu čovjek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam.Svaki je čovek pred svima i za sve kriv.Svaki čovek je kriv za svo dobro koje nije počinio.Gvožđe rđa ukoliko se ne koristi. Voda gubi svoju čistoću ukoliko miruje. Na isti način se neaktivnost ispoljava na ljudskom umu.Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.