Prema zakonu čovjek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.


prema-zakonu-ovjek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini
imanuel kantpremazakonučovjekkrivukolikonaruipravadrugihljudieticionsamopomislidatoučiniprema zakonuzakonu čovjekčovjek jeje krivkriv ukolikoukoliko narušinaruši pravaprava drugihdrugih ljudiprema eticietici onon jeje krivkriv ukolikoukoliko samosamo pomislipomisli daprema zakonu čovjekzakonu čovjek ječovjek je krivje kriv ukolikokriv ukoliko narušiukoliko naruši pravanaruši prava drugihprava drugih ljudiprema etici onetici on jeon je krivje kriv ukolikokriv ukoliko samoukoliko samo pomislisamo pomisli dada to učiniprema zakonu čovjek jezakonu čovjek je krivčovjek je kriv ukolikoje kriv ukoliko narušikriv ukoliko naruši pravaukoliko naruši prava drugihnaruši prava drugih ljudiprema etici on jeetici on je krivon je kriv ukolikoje kriv ukoliko samokriv ukoliko samo pomisliukoliko samo pomisli dapomisli da to učiniprema zakonu čovjek je krivzakonu čovjek je kriv ukolikočovjek je kriv ukoliko narušije kriv ukoliko naruši pravakriv ukoliko naruši prava drugihukoliko naruši prava drugih ljudiprema etici on je krivetici on je kriv ukolikoon je kriv ukoliko samoje kriv ukoliko samo pomislikriv ukoliko samo pomisli dasamo pomisli da to učini

Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini. -Imanuel Kant
prema-zakonu-ovek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini
Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam. -Arapske poslovice
ako-me-jedanput-prevari-ti-kriv-ali-ako-me-i-drugi-put-prevari-kriv-sam-sam
Gvožđe rđa ukoliko se ne koristi. Voda gubi svoju čistoću ukoliko miruje. Na isti način se neaktivnost ispoljava na ljudskom umu. -Leonardo Da Vinči
gvoe-ra-ukoliko-se-ne-koristi-voda-gubi-svoju-istou-ukoliko-miruje-na-isti-nain-se-neaktivnost-ispoljava-na-ljudskom-umu
Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah