Premilosrdnost se često završi sa daljim zločinima koji su pogubni po nevine žrtve koje ne bi bile žrtve samo da je pravda bila važnija od milosrđa.


premilosrdnost-se-esto-zavri-daljim-zloinima-koji-su-pogubni-po-nevine-rtve-koje-ne-bi-bile-rtve-samo-da-pravda-bila-vanija-od-milosra
agata kristipremilosrdnostsečestozavridaljimzločinimakojisupogubniponevinežrtvekojenebibilesamodapravdabilavažnijaodmilosrđapremilosrdnost sese čestočesto završizavrši sasa daljimdaljim zločinimazločinima kojikoji susu pogubnipogubni popo nevinenevine žrtvežrtve kojekoje nene bibi bilebile žrtvežrtve samosamo dada jeje pravdapravda bilabila važnijavažnija odod milosrđapremilosrdnost se čestose često završičesto završi sazavrši sa daljimsa daljim zločinimadaljim zločinima kojizločinima koji sukoji su pogubnisu pogubni popogubni po nevinepo nevine žrtvenevine žrtve koježrtve koje nekoje ne bine bi bilebi bile žrtvebile žrtve samožrtve samo dasamo da jeda je pravdaje pravda bilapravda bila važnijabila važnija odvažnija od milosrđapremilosrdnost se često završise često završi sačesto završi sa daljimzavrši sa daljim zločinimasa daljim zločinima kojidaljim zločinima koji suzločinima koji su pogubnikoji su pogubni posu pogubni po nevinepogubni po nevine žrtvepo nevine žrtve kojenevine žrtve koje nežrtve koje ne bikoje ne bi bilene bi bile žrtvebi bile žrtve samobile žrtve samo dažrtve samo da jesamo da je pravdada je pravda bilaje pravda bila važnijapravda bila važnija odbila važnija od milosrđapremilosrdnost se često završi sase često završi sa daljimčesto završi sa daljim zločinimazavrši sa daljim zločinima kojisa daljim zločinima koji sudaljim zločinima koji su pogubnizločinima koji su pogubni pokoji su pogubni po nevinesu pogubni po nevine žrtvepogubni po nevine žrtve kojepo nevine žrtve koje nenevine žrtve koje ne bižrtve koje ne bi bilekoje ne bi bile žrtvene bi bile žrtve samobi bile žrtve samo dabile žrtve samo da ježrtve samo da je pravdasamo da je pravda bilada je pravda bila važnijaje pravda bila važnija odpravda bila važnija od milosrđa

Istinska ljubav vrijedna je svake žrtve. -Madonna
istinska-ljubav-vrijedna-svake-rtve
Ako ne pomažeš roditelje dok su živi, šta ti vredi da im prinosiš žrtve onda kad ih više nema. -Kineske poslovice
ako-ne-pomae-roditelje-dok-su-ivi-ti-vredi-da-im-prinosi-rtve-onda-kad-ih-vie-nema
Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami. -Merlin Monroe
vrlo-esto-dovoljno-samo-biti-pored-nekoga-nije-potreban-dodir-ak-razgovor-dovoljan-samo-oseaj-koji-prolazi-izmeu-vas-dvoje-da-znate-da-niste-sami
Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene. -Doroti Parker
ene-nisu-stvorene-da-bi-bile-shvaene-ve-da-bi-bile-voljene