Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku.


premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku
paulo koeljopremrlaodstrahakadgavidjeladajojprilazistrepećinesaznakolikovoličekalasanjalauhvatizarukupremrla jeje odod strahastraha kadkad gaga jeje vidjelavidjela dada jojjoj prilazistrepeći dada nene saznasazna kolikokoliko gaga volikoliko gaga jeje čekalakoliko jeje sanjalasanjala dada gaga uhvatiuhvati zaza rukupremrla je odje od strahaod straha kadstraha kad gakad ga jega je vidjelaje vidjela davidjela da jojda joj prilazistrepeći da neda ne saznane sazna kolikosazna koliko gakoliko ga volikoliko ga jega je čekalakoliko je sanjalaje sanjala dasanjala da gada ga uhvatiga uhvati zauhvati za ruku

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne. -Anatol Frans
obrazovanje-se-ne-sastoji-od-toga-koliko-ste-zapamtili-ili-koliko-znate-sastoji-se-od-toga-da-razlikujete-koliko-znate-a-koliko-ne
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima