Pretežak sam ja za tvoje snove. Sanjaj nešto bez čega ćeš sutra moći  jer si ime koje sam dalo svim svojim greškama.


preteak-sam-ja-za-tvoje-snove-sanjaj-neto-bez-ega-e-sutra-moi-jer-ime-koje-sam-dalo-svim-svojim-grekama
pretežaksamjazatvojesnovesanjajnetobezčegaćesutramoćijerimekojedalosvimsvojimgrekamapretežak samsam jaja zaza tvojetvoje snovesanjaj neštonešto bezbez čegačega ćešćeš sutrasutra moćimoćijerjer sisi imeime kojekoje samsam dalodalo svimsvim svojimsvojim greškamapretežak sam jasam ja zaja za tvojeza tvoje snovesanjaj nešto beznešto bez čegabez čega ćeščega ćeš sutraćeš sutra moćisutra moćimoći jerjer sijer si imesi ime kojeime koje samkoje sam dalosam dalo svimdalo svim svojimsvim svojim greškamapretežak sam ja zasam ja za tvojeja za tvoje snovesanjaj nešto bez čeganešto bez čega ćešbez čega ćeš sutračega ćeš sutra moćićeš sutra moćisutra moći jermoći jer sijer si imejer si ime kojesi ime koje samime koje sam dalokoje sam dalo svimsam dalo svim svojimdalo svim svojim greškamapretežak sam ja za tvojesam ja za tvoje snovesanjaj nešto bez čega ćešnešto bez čega ćeš sutrabez čega ćeš sutra moćičega ćeš sutra moćićeš sutra moći jersutra moći jer simoći jer si imejer si ime kojejer si ime koje samsi ime koje sam daloime koje sam dalo svimkoje sam dalo svim svojimsam dalo svim svojim greškama

Nikad nisam volela novinare. U svim svojim knjigama sam ih ubila. -Agata Kristi
nikad-nisam-volela-novinare-u-svim-svojim-knjigama-sam-ih-ubila
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata. -Arčibald Rajs
narod-vam-hrabar-i-njegova-hrabrost-see-do-junatva-mogu-to-s-pravom-da-kaem-jer-sam-gledao-vae-vojnike-a-oni-nisu-bili-drugo-do-sam-narod-u-skoro