Pretpostavite da sanjate da ste ptica. Vi zaista uzlećete u nebo. Pretpostavite da sanjate da ste riba. Vi zaista ronite u dubinu ribnjaka. Sudeći prema tome, niko ne može biti siguran da li smo mi — vi i ja, koji upravo sada i ovde govorimo o tome — budni ili tek sanjamo.


pretpostavite-da-sanjate-da-ste-ptica-vi-zaista-uzleete-u-nebo-pretpostavite-da-sanjate-da-ste-riba-vi-zaista-ronite-u-dubinu-ribnjaka-sudei-prema
Čuang cepretpostavitedasanjatestepticavizaistauzlećeteneboribaronitedubinuribnjakasudećiprematomenikonemožebitisiguranlismomivijakojiupravosadaovdegovorimotomebudniiliteksanjamopretpostavite dada sanjatesanjate dada steste pticavi zaistazaista uzlećeteuzlećete uu nebopretpostavite dada sanjatesanjate dada steste ribavi zaistazaista roniteronite uu dubinudubinu ribnjakasudeći premaprema tomeniko nene možemože bitibiti siguransiguran dada lili smosmo mimi —— vivi ii jakoji upravoupravo sadasada ii ovdeovde govorimogovorimo oo tometome —— budnibudni iliili tektek sanjamopretpostavite da sanjateda sanjate dasanjate da steda ste pticavi zaista uzlećetezaista uzlećete uuzlećete u nebopretpostavite da sanjateda sanjate dasanjate da steda ste ribavi zaista ronitezaista ronite uronite u dubinuu dubinu ribnjakasudeći prema tomeniko ne možene može bitimože biti siguranbiti siguran dasiguran da lida li smoli smo mismo mi —mi — vi— vi ivi i jakoji upravo sadaupravo sada isada i ovdei ovde govorimoovde govorimo ogovorimo o tomeo tome —tome — budni— budni ilibudni ili tekili tek sanjamo

Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti. -Duško Radović
proverite-da-li-ste-zaista-dobar-ovek-pomozite-onima-koji-vam-ne-mogu-uzvratiti
Ne sanjamo svi jednako i to nikome ne smeta. A zašto svima smetamo kad smo drugačije budni? -Miroslav Mika Antić
ne-sanjamo-svi-jednako-i-to-nikome-ne-smeta-a-zato-svima-smetamo-kad-smo-drugaije-budni