Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.


pretpostvljam-da-sam-poteno-plakao-naroito-kada-nema-drugog-naina-da-obuzdam-svoja-oseanja-znam-da-mukarci-ne-treba-da-plau-ali-ja-mislim-da-to
rej Čarlspretpostvljamdasampotenoplakaonaročitokadanemadrugognačinaobuzdamsvojaosećanjaznammukarcinetrebaplačualijamislimtopogrenoplakanjezamenebionačinizbacimizsebestvarikojesudubokodubokozakopanekadapevamondačestoplačemosećanjeimatiosećanjaznačibitičovekdapretpostvljam dada samsam poštenopošteno plakaonaročito kadakada nemanema drugogdrugog načinanačina dada obuzdamobuzdam svojasvoja osećanjaznam dada muškarcimuškarci nene trebatreba dada plačuali jaja mislimmislim dada jeplakanje jeje zaza menemene biobio načinnačin dada izbacimizbacim iziz sebesebe stvaristvari kojekoje susu dubokoduboko zakopanekada pevampevam ondaonda čestočesto plačemplakanje jeje osećanjeimati osećanjaosećanja značiznači bitibiti čoveko daja plačempretpostvljam da samda sam poštenosam pošteno plakaonaročito kada nemakada nema drugognema drugog načinadrugog načina danačina da obuzdamda obuzdam svojaobuzdam svoja osećanjaznam da muškarcida muškarci nemuškarci ne trebane treba datreba da plačuali ja mislimja mislim damislim da jeje to pogrešnoplakanje je zaje za meneza mene biomene bio načinbio način danačin da izbacimda izbacim izizbacim iz sebeiz sebe stvarisebe stvari kojestvari koje sukoje su dubokokada pevam ondapevam onda čestoonda često plačemplakanje je osećanjea imati osećanjaimati osećanja značiosećanja znači bitiznači biti čovek

Onaj ko se plaši smrti, strahuje da će biti lišen osećanja ili da će dobiti osećanja druge vrste. U prvom slučaju neće imati više nikakvih bolova, a u drugom, biće na drugi način zadahnut dušom i neće prestati njegov život.Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.Opsesivna ljubav tiče se i toga da čovek sebe shvata previše ozbiljno, pa tako i svoja osećanja.Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Iznova je verovala u ljubav, ubeđena u svoja osećanja, ali toliko se puta već razočarala da ni u šta više nije mogla biti sigurna.Granice između civilizacije i varvarstva leže duboko zakopane u pijesku pustinje…