Pretvorio sam se u cilj samoga sebe. Ali nisam mogao razabrati da li sam se s time pronašao ili izgubio.


pretvorio-sam-se-u-cilj-samoga-sebe-ali-nisam-mogao-razabrati-da-li-sam-se-s-time-pronaao-ili-izgubio
fernando pessoapretvoriosamseciljsamogasebealinisammogaorazabratidalitimepronaaoiliizgubiopretvorio samsam sese uu ciljcilj samogasamoga sebeali nisamnisam mogaomogao razabratirazabrati dada lili samsam sese ss timetime pronašaopronašao iliili izgubiopretvorio sam sesam se use u cilju cilj samogacilj samoga sebeali nisam mogaonisam mogao razabratimogao razabrati darazabrati da lida li samli sam sesam se sse s times time pronašaotime pronašao ilipronašao ili izgubiopretvorio sam se usam se u ciljse u cilj samogau cilj samoga sebeali nisam mogao razabratinisam mogao razabrati damogao razabrati da lirazabrati da li samda li sam seli sam se ssam se s timese s time pronašaos time pronašao ilitime pronašao ili izgubiopretvorio sam se u ciljsam se u cilj samogase u cilj samoga sebeali nisam mogao razabrati danisam mogao razabrati da limogao razabrati da li samrazabrati da li sam seda li sam se sli sam se s timesam se s time pronašaose s time pronašao ilis time pronašao ili izgubio

Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve. -Đorđe Balašević
nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da