Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.


previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
previeljuditroinovackojinisuzaradilidabikupilistvarikojeimnetrebajukakozadivililjudevolepreviše ljudiljudi trošitroši novacnovac kojikoji nisunisu zaradilizaradili dada bibi kupilikupili stvaristvari kojekoje imim nene trebajutrebaju kakokako bibi zadivilizadivili ljudeljude kojekoje nene volepreviše ljudi trošiljudi troši novactroši novac kojinovac koji nisukoji nisu zaradilinisu zaradili dazaradili da bida bi kupilibi kupili stvarikupili stvari kojestvari koje imkoje im neim ne trebajune trebaju kakotrebaju kako bikako bi zadivilibi zadivili ljudezadivili ljude kojeljude koje nekoje ne volepreviše ljudi troši novacljudi troši novac kojitroši novac koji nisunovac koji nisu zaradilikoji nisu zaradili danisu zaradili da bizaradili da bi kupilida bi kupili stvaribi kupili stvari kojekupili stvari koje imstvari koje im nekoje im ne trebajuim ne trebaju kakone trebaju kako bitrebaju kako bi zadivilikako bi zadivili ljudebi zadivili ljude kojezadivili ljude koje neljude koje ne volepreviše ljudi troši novac kojiljudi troši novac koji nisutroši novac koji nisu zaradilinovac koji nisu zaradili dakoji nisu zaradili da binisu zaradili da bi kupilizaradili da bi kupili stvarida bi kupili stvari kojebi kupili stvari koje imkupili stvari koje im nestvari koje im ne trebajukoje im ne trebaju kakoim ne trebaju kako bine trebaju kako bi zadivilitrebaju kako bi zadivili ljudekako bi zadivili ljude kojebi zadivili ljude koje nezadivili ljude koje ne vole

Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju. -Vil Smit
mnotvo-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-kako-bi-kupili-stvari-koje-im-nisu-potrebne-da-zadive-ljude-koji-im-se-ne-dopadaju
Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe. -Tomas Edison
kada-bismo-uinili-sve-stvari-koje-smo-u-stanju-uiniti-zadivili-bismo-sami-sebe
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle
Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca? -Đorđe Balašević
glupi-ljudi-su-dobri-ljudi-deca-vole-dobre-ljude-da-li-vas-vole-deca