Prezirem rasizam jer ga smatram varvarstvom, bez obzira da li dolazi od crnog ili belog čoveka.


prezirem-rasizam-jer-ga-smatram-varvarstvom-bez-obzira-da-li-dolazi-od-crnog-ili-belog-oveka
nelson mandelapreziremrasizamjergasmatramvarvarstvombezobziradalidolaziodcrnogilibelogčovekaprezirem rasizamrasizam jerjer gaga smatramsmatram varvarstvombez obziraobzira dada lili dolazidolazi odod crnogcrnog iliili belogbelog čovekaprezirem rasizam jerrasizam jer gajer ga smatramga smatram varvarstvombez obzira daobzira da lida li dolazili dolazi oddolazi od crnogod crnog ilicrnog ili belogili belog čovekaprezirem rasizam jer garasizam jer ga smatramjer ga smatram varvarstvombez obzira da liobzira da li dolazida li dolazi odli dolazi od crnogdolazi od crnog iliod crnog ili belogcrnog ili belog čovekaprezirem rasizam jer ga smatramrasizam jer ga smatram varvarstvombez obzira da li dolaziobzira da li dolazi odda li dolazi od crnogli dolazi od crnog ilidolazi od crnog ili belogod crnog ili belog čoveka

Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.Važno je poštovati religijska uverenja; bez obzira na to verujete li u njih ili ne, poštujte ih. Ako ih ne poštujete, nikad nećete živeti u miru s ljudima koji pripadaju drugom religijskom poretku.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...Ja sam odabrao put egoista ili vjernika, pa obaveze prema vani smatram sporednima u odnosu na one koje dugujemo vlastitoj duši.Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuirano napreduje, bez obzira kako sporo.