Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali ni jednog ako je ružno.


prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lepo-vreme-ali-jednog-ako-runo
prijateljstvolađakojamožedaprevezedvojicuakolepovremealijednogružnoprijateljstvo jeje lađalađa kojakoja možemože dada prevezepreveze dvojicudvojicu akoako jeje lepolepo vremeali nini jednogjednog akoako jeje ružnoprijateljstvo je lađaje lađa kojalađa koja možekoja može damože da prevezeda preveze dvojicupreveze dvojicu akodvojicu ako jeako je lepoje lepo vremeali ni jednogni jednog akojednog ako jeako je ružnoprijateljstvo je lađa kojaje lađa koja moželađa koja može dakoja može da prevezemože da preveze dvojicuda preveze dvojicu akopreveze dvojicu ako jedvojicu ako je lepoako je lepo vremeali ni jednog akoni jednog ako jejednog ako je ružnoprijateljstvo je lađa koja možeje lađa koja može dalađa koja može da prevezekoja može da preveze dvojicumože da preveze dvojicu akoda preveze dvojicu ako jepreveze dvojicu ako je lepodvojicu ako je lepo vremeali ni jednog ako jeni jednog ako je ružno

Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali nijednog ako je ružno. -Konfučije
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lepo-vreme-ali-nijednog-ako-runo
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lijepo vrijeme, ali ni jednog ako je ružno. -Konfučije
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lijepo-vrijeme-ali-jednog-ako-runo
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Šminka može da te ulepša spolja, ali ne pomaže ako si ružna izntura. Osim ako jedeš šminku. -Odri Hepbern
minka-moe-da-te-ulepa-spolja-ali-ne-pomae-ako-runa-izntura-osim-ako-jede-minku
Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda. -Ugo Foscolo
ovjek-ne-zna-ivjeti-ne-misli-ne-razmilja-ne-rauna-ako-ne-osjea-ne-moe-neprekidno-osjeati-ako-ne-zamilja-a-ne-moe-osjeati-zamiljati-bez-strasti