Prije dvije godine, kada je sve počelo, rekao sam da je krajnje vrijeme da mi Srbi ratujemo kao Amerikanci, da ne dozvolimo da se ratuje na našoj teritoriji, da se branimo na tuđoj teritoriji.


prije-dvije-godine-kada-sve-poelo-rekao-sam-da-krajnje-vrijeme-da-mi-srbi-ratujemo-kao-amerikanci-da-ne-dozvolimo-da-se-ratuje-na-naoj-teritoriji-da
velimir bata Živojinovićprijedvijegodinekadasvepočelorekaosamdakrajnjevrijememisrbiratujemokaoamerikancinedozvolimoseratujenanaojteritorijibranimotuđojteritorijiprije dvijedvije godinekada jeje svesve počelorekao samsam dada jeje krajnjekrajnje vrijemevrijeme dada mimi srbisrbi ratujemoratujemo kaokao amerikancida nene dozvolimodozvolimo dada sese ratujeratuje nana našojnašoj teritorijida sese branimobranimo nana tuđojtuđoj teritorijiprije dvije godinekada je sveje sve počelorekao sam dasam da jeda je krajnjeje krajnje vrijemekrajnje vrijeme davrijeme da mida mi srbimi srbi ratujemosrbi ratujemo kaoratujemo kao amerikancida ne dozvolimone dozvolimo dadozvolimo da seda se ratujese ratuje naratuje na našojna našoj teritorijida se branimose branimo nabranimo na tuđojna tuđoj teritoriji

Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci.Jedno je reći: “Ne sviđa mi se to što si mi rekao i smatram to nepristojnim i uvredljivim” ali u  momentu kada koristite nasilje kao odgovor, dižete sve na drugi nivo, gde gubite sav kredibilitet koji ste imali.Uzmi vrijeme potrebno da razmisliš, ali kada dođe vrijeme za djelovanje, prestani razmišljati i kreni.Mrzeo sam svaki minut treninga, ali rekao sam: “Nemoj odustati. Pati sada i živi ostatak života kao šampion.Svi smo mi najogorčeniji onda kada branimo nevrednost u nama.Moramo rizikovati. Čudo života se jedino može razumeti kada dozvolimo neočekivanom da se dogodi.