Prilagodljivost životu može da bude pozitivna osobina, ali, po meni, to je isto tako i danak životu! Ukoliko se prilagođavaš nečemu, što ne želiš, onda suzbijaš svoju ličnost. U tom smislu, ta prilagodljivost postaje pre svega – morbidna i negativna. Šta na kraju biva: od mladog i perspektivnog čoveka, stvara se krajnje beskoristan tip!


prilagodljivost-ivotu-moe-da-bude-pozitivna-osobina-ali-po-meni-to-isto-tako-i-danak-ivotu-ukoliko-se-prilagoava-neemu-to-ne-eli-onda-suzbija-svoju
milan mladenovićprilagodljivostživotumožedabudepozitivnaosobinaalipomenitoistotakodanakživotuukolikoseprilagođavanečemutoneželiondasuzbijasvojuličnosttomsmisluprilagodljivostpostajepresvegamorbidnanegativnaŠtanakrajubivaodmladogperspektivnogčovekastvarakrajnjebeskoristantipprilagodljivost životuživotu možemože dada budebude pozitivnapozitivna osobinapo menije istoisto takotako ii danakdanak životuukoliko sese prilagođavašprilagođavaš nečemušto nene želišonda suzbijašsuzbijaš svojusvoju ličnostu tomtom smisluta prilagodljivostprilagodljivost postajepostaje prepre svegasvega –– morbidnamorbidna ii negativnaŠta nana krajukraju bivaod mladogmladog ii perspektivnogperspektivnog čovekastvara sese krajnjekrajnje beskoristanbeskoristan tipprilagodljivost životu možeživotu može damože da budeda bude pozitivnabude pozitivna osobinaje isto takoisto tako itako i danaki danak životuukoliko se prilagođavašse prilagođavaš nečemušto ne želišonda suzbijaš svojusuzbijaš svoju ličnostu tom smisluta prilagodljivost postajeprilagodljivost postaje prepostaje pre svegapre svega –svega – morbidna– morbidna imorbidna i negativnaŠta na krajuna kraju bivaod mladog imladog i perspektivnogi perspektivnog čovekastvara se krajnjese krajnje beskoristankrajnje beskoristan tip

Svaka pozitivna stvar ima svoju cenu i u negativnom smislu; genijalnost Ajnštajna dovela nas je do Hirošime. -Pablo Pikaso
svaka-pozitivna-stvar-ima-svoju-cenu-i-u-negativnom-smislu-genijalnost-ajntajna-dovela-nas-do-hiroime
Sve što podseća na vrednost na velikom je iskušenju, primorano da se bori za opstanak. U tom smislu ni književnost ne može biti izuzetak. -Matija Bećković
sve-to-podsea-na-vrednost-na-velikom-iskuenju-primorano-da-se-bori-za-opstanak-u-tom-smislu-knjievnost-ne-moe-biti-izuzetak
Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban. -Salman Rušdi
imam-mnogo-vremena-za-bitne-ljude-u-mom-ivotu-i-prijateljstvo-meni-jako-bitna-tema-mislim-da-sam-meu-piscima-koje-poznajem-po-tom-pitanju-poseban