Prilika da osiguramo sebe od poraza leži na našim rukama, ali priliku da se pobedi neprijatelj ti može dati jedino neprijatelj.


prilika-da-osiguramo-sebe-od-poraza-i-na-naim-rukama-ali-priliku-da-se-pobedi-neprijatelj-ti-moe-dati-jedino-neprijatelj
sun cuprilikadaosiguramosebeodporazaležinanaimrukamaaliprilikusepobedineprijateljtimožedatijedinoneprijateljprilika dada osiguramoosiguramo sebesebe odod porazaporaza ležileži nana našimnašim rukamaali prilikupriliku dada sese pobedipobedi neprijateljneprijatelj titi možemože datidati jedinojedino neprijateljprilika da osiguramoda osiguramo sebeosiguramo sebe odsebe od porazaod poraza ležiporaza leži naleži na našimna našim rukamaali priliku dapriliku da seda se pobedise pobedi neprijateljpobedi neprijatelj tineprijatelj ti možeti može datimože dati jedinodati jedino neprijateljprilika da osiguramo sebeda osiguramo sebe odosiguramo sebe od porazasebe od poraza ležiod poraza leži naporaza leži na našimleži na našim rukamaali priliku da sepriliku da se pobedida se pobedi neprijateljse pobedi neprijatelj tipobedi neprijatelj ti moženeprijatelj ti može datiti može dati jedinomože dati jedino neprijateljprilika da osiguramo sebe odda osiguramo sebe od porazaosiguramo sebe od poraza ležisebe od poraza leži naod poraza leži na našimporaza leži na našim rukamaali priliku da se pobedipriliku da se pobedi neprijateljda se pobedi neprijatelj tise pobedi neprijatelj ti možepobedi neprijatelj ti može datineprijatelj ti može dati jedinoti može dati jedino neprijatelj

Požuda je izvor najvećeg jada; požudni neprijatelj naš je potajni neprijatelj.Najbolji neprijatelj protiv neprijatelja je drugi neprijatelj.Bogat čovek ne može živeti na svom ostrvu, okružen siromaštvom. Mi svi dišemo isti vazduh. Moramo dati priliku svima, bar elementarnu priliku.U vreme brzih promena, iskustvo može biti vaš najveći neprijatelj.Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže: