Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica?


primetila-sam-da-ne-voli-ljudima-gledati-u-oi-ne-volim-ljude-koji-me-ne-gledaju-u-oi-jesi-li-kukavica
Čarls bukovskiprimetilasamdanevoliljudimagledatiočinevolimljudekojimegledajujesilikukavicaprimetila samsam dada nene volišvoliš ljudimaljudima gledatigledati uu očine volimvolim ljudeljude kojikoji meme nene gledajugledaju uu očijesi lili kukavicaprimetila sam dasam da neda ne volišne voliš ljudimavoliš ljudima gledatiljudima gledati ugledati u očine volim ljudevolim ljude kojiljude koji mekoji me neme ne gledajune gledaju ugledaju u očijesi li kukavicaprimetila sam da nesam da ne volišda ne voliš ljudimane voliš ljudima gledativoliš ljudima gledati uljudima gledati u očine volim ljude kojivolim ljude koji meljude koji me nekoji me ne gledajume ne gledaju une gledaju u očiprimetila sam da ne volišsam da ne voliš ljudimada ne voliš ljudima gledatine voliš ljudima gledati uvoliš ljudima gledati u očine volim ljude koji mevolim ljude koji me neljude koji me ne gledajukoji me ne gledaju ume ne gledaju u oči

Ako neka žena ima uzbuđujući dekolte valja joj gledati u oči. -Dino Segre
ako-neka-ena-ima-uzbuujui-dekolte-valja-joj-gledati-u-oi
Novac će i slijepcu otvoriti oči, novac će i debelom papi zatvoriti oči. -Kineske poslovice
novac-e-i-slijepcu-otvoriti-oi-novac-e-i-debelom-papi-zatvoriti-oi
Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti umeju da vide svi oni kojima su oči otvorene.
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-umeju-da-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene
Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti vide svi oni kojima su oči otvorene. -Antonio de Melo
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene