Princip koji me vodi je da se u krivicu nikada ne smije sumnjati.


princip-koji-me-vodi-da-se-u-krivicu-nikada-ne-smije-sumnjati
franc kafkaprincipkojimevodidasekrivicunikadanesmijesumnjatiprincip kojikoji meme vodivodi jeje dada sese uu krivicukrivicu nikadanikada nene smijesmije sumnjatiprincip koji mekoji me vodime vodi jevodi je daje da seda se use u krivicuu krivicu nikadakrivicu nikada nenikada ne smijene smije sumnjatiprincip koji me vodikoji me vodi jeme vodi je davodi je da seje da se uda se u krivicuse u krivicu nikadau krivicu nikada nekrivicu nikada ne smijenikada ne smije sumnjatiprincip koji me vodi jekoji me vodi je dame vodi je da sevodi je da se uje da se u krivicuda se u krivicu nikadase u krivicu nikada neu krivicu nikada ne smijekrivicu nikada ne smije sumnjati

Put koji vodi ka slavi nikada nije posut cvećem. -Dante Aligijeri
put-koji-vodi-ka-slavi-nikada-nije-posut-cveem
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti