Pripremi konopac tek kad je lopov uhvaćen.


pripremi-konopac-tek-kad-lopov-uhva
japanska poslovicapripremikonopactekkadlopovuhvaćenpripremi konopackonopac tektek kadkad jeje lopovlopov uhvaćenpripremi konopac tekkonopac tek kadtek kad jekad je lopovje lopov uhvaćenpripremi konopac tek kadkonopac tek kad jetek kad je lopovkad je lopov uhvaćenpripremi konopac tek kad jekonopac tek kad je lopovtek kad je lopov uhvaćen

Pripremi se za nepoznato proučavajući kako su se drugi u prošlosti nosili sa nepredvidivim. -Džordž Smit Paton
pripremi-se-za-nepoznato-prouavajui-kako-su-se-drugi-u-prolosti-nosili-nepredvidivim
Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan. -Jovan Dučić
ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad