Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali.


priroda-nam-dala-dva-uha-ali-samo-jedan-jezik-da-bismo-vie-sluali-a-manje-priali
bendžamin dizraeliprirodanamdaladvauhaalisamojedanjezikdabismovieslualimanjepričalipriroda namnam jeje daladala dvadva uhaali samosamo jedanjedan jezikda bismobismo viševiše slušalimanje pričalipriroda nam jenam je dalaje dala dvadala dva uhaali samo jedansamo jedan jezikda bismo višebismo više slušalia manje pričalipriroda nam je dalanam je dala dvaje dala dva uhaali samo jedan jezikda bismo više slušalipriroda nam je dala dvanam je dala dva uha

Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.U životu se ničega ne treba bojati, nego ga se samo mora razumijeti. Sada razumijevamo više, te bismo se trebali bojati manje.Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili.Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta.Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.