Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.


priroda-nam-dala-po-dva-oka-i-po-dva-uha-a-samo-jedan-jezik-da-bismo-mogli-vie-gledati-i-sluati-a-manje-govoriti-jer-se-nikad-ne-moe-rei-toliko
konfučijeprirodanamdalapodvaokauhasamojedanjezikdabismomogliviegledatisluatimanjegovoritijersenikadnemožerećitolikomudrostikolikopreutjetiglupostipriroda namnam jeje daladala popo dvadva okaoka ii popo dvadva uhasamo jedanjedan jezikda bismobismo moglimogli viševiše gledatigledati ii slušatimanje govoritijer sese nikadnikad nene možemože rećireći tolikotoliko mudrostimudrosti kolikokoliko sese možemože prešutjetiprešutjeti glupostipriroda nam jenam je dalaje dala podala po dvapo dva okadva oka ioka i poi po dvapo dva uhauha a samoa samo jedansamo jedan jezikda bismo moglibismo mogli višemogli više gledativiše gledati igledati i slušatislušati a manjea manje govoritijer se nikadse nikad nenikad ne možene može rećimože reći tolikoreći toliko mudrostitoliko mudrosti kolikomudrosti koliko sekoliko se možese može prešutjetimože prešutjeti gluposti

Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali. -Bendžamin Dizraeli
priroda-nam-dala-dva-uha-ali-samo-jedan-jezik-da-bismo-vie-sluali-a-manje-priali
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
Ne može se reći onoliko mudrosti, koliko se može prećutati gluposti. -Pitagora
ne-moe-se-rei-onoliko-mudrosti-koliko-se-moe-preutati-gluposti
Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara. -Aleksandar Veliki
nebo-ne-moe-imati-dva-sunca-niti-zemlja-dva-gospodara
Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…
daljina-moe-razdvojiti-dva-tela-ali-ne-i-dva-srca-koja-se-vole