Prisustvovao sam, kao da samog sebe posmatram, uzaludnoj borbi koju je moje srce vodilo da ne bi dozvolilo da me zavede jedna žena koja nije pripadala mom svetu. Aplaudirao sam kad je razum izgubio bitku, a jedino što mi je preostalo bilo je da se prepustim, da prihvatim činjenicu da sam se zaljubio.


prisustvovao-sam-kao-da-samog-sebe-posmatram-uzaludnoj-borbi-koju-moje-srce-vodilo-da-ne-bi-dozvolilo-da-me-zavede-jedna-ena-koja-nije-pripadala-mom
paulo koeljoprisustvovaosamkaodasamogsebeposmatramuzaludnojborbikojumojesrcevodilonebidozvolilomezavedejednaženakojanijepripadalamomsvetuaplaudiraosamkadrazumizgubiobitkujedinotomipreostalobiloseprepustimprihvatimčinjenicuzaljubioprisustvovao samkao dada samogsamog sebesebe posmatramuzaludnoj borbiborbi kojukoju jeje mojemoje srcesrce vodilovodilo dada nene bibi dozvolilodozvolilo dada meme zavedezavede jednajedna ženažena kojakoja nijenije pripadalapripadala mommom svetuaplaudirao samsam kadkad jeje razumrazum izgubioizgubio bitkujedino štošto mimi jeje preostalopreostalo bilobilo jeje dada sese prepustimda prihvatimprihvatim činjenicučinjenicu dada samsam sese zaljubiokao da samogda samog sebesamog sebe posmatramuzaludnoj borbi kojuborbi koju jekoju je mojeje moje srcemoje srce vodilosrce vodilo davodilo da neda ne bine bi dozvolilobi dozvolilo dadozvolilo da meda me zavedeme zavede jednazavede jedna ženajedna žena kojažena koja nijekoja nije pripadalanije pripadala mompripadala mom svetuaplaudirao sam kadsam kad jekad je razumje razum izgubiorazum izgubio bitkua jedino štojedino što mišto mi jemi je preostaloje preostalo bilopreostalo bilo jebilo je daje da seda se prepustimda prihvatim činjenicuprihvatim činjenicu dačinjenicu da samda sam sesam se zaljubio

Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio
Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom. -Merlin Monroe
znala-sam-da-pripadam-javnosti-i-svetu-ne-zato-to-sam-bila-talentovana-ili-lepa-ve-zato-to-nisam-pripadala-emu-i-nikom-drugom
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-dio-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-deo-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce