Prisutne treba hvaliti tako da se odsutni ne uprljaju.


prisutne-treba-hvaliti-tako-da-se-odsutni-ne-uprljaju
nemačka poslovicaprisutnetrebahvalititakodaseodsutnineuprljajuprisutne trebatreba hvalitihvaliti takotako dada sese odsutniodsutni nene uprljajuprisutne treba hvalititreba hvaliti takohvaliti tako datako da seda se odsutnise odsutni neodsutni ne uprljajuprisutne treba hvaliti takotreba hvaliti tako dahvaliti tako da setako da se odsutnida se odsutni nese odsutni ne uprljajuprisutne treba hvaliti tako datreba hvaliti tako da sehvaliti tako da se odsutnitako da se odsutni neda se odsutni ne uprljaju

Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Pre nego što upoznaš, nemoj ni hvaliti ni kuditi!Prije nego nešto upoznaš, nemoj ni hvaliti ni kuditiDa bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti kao da će sutra umrijeti!Da bismo nekog savršeno voleli, treba ga tako voleti, kao da će već sutra umreti.