Prisutne treba hvaliti tako da se odsutni ne uprljaju.


prisutne-treba-hvaliti-tako-da-se-odsutni-ne-uprljaju
nemačka poslovicaprisutnetrebahvalititakodaseodsutnineuprljajuprisutne trebatreba hvalitihvaliti takotako dada sese odsutniodsutni nene uprljajuprisutne treba hvalititreba hvaliti takohvaliti tako datako da seda se odsutnise odsutni neodsutni ne uprljajuprisutne treba hvaliti takotreba hvaliti tako dahvaliti tako da setako da se odsutnida se odsutni nese odsutni ne uprljajuprisutne treba hvaliti tako datreba hvaliti tako da sehvaliti tako da se odsutnitako da se odsutni neda se odsutni ne uprljaju

Da bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti kao da će sutra umrijeti! -Ljubavne poslovice
da-bismo-nekoga-dolino-voljeli-treba-ga-tako-voljeti-kao-da-e-sutra-umrijeti
Da bismo nekog savršeno voleli, treba ga tako voleti, kao da će već sutra umreti. -Arapske poslovice
da-bismo-nekog-savreno-voleli-treba-ga-tako-voleti-kao-da-e-ve-sutra-umreti