Priznajem da je istorija puna priča o verskim ratovima. Ali, pri tom treba imati jedno na umu: te ratove nije izazvalo mnoštvo vera, već nesnošljivost one vere koja je sebe smatrala vladajućom.


priznajem-da-istorija-puna-pria-o-verskim-ratovima-ali-pri-tom-treba-imati-jedno-na-umu-te-ratove-nije-izazvalo-mnotvo-vera-ve-nesnoljivost-one-vere
monteskjepriznajemdaistorijapunapričaverskimratovimaalipritomtrebaimatijednonaumuteratovenijeizazvalomnotvoveravećnesnoljivostoneverekojasebesmatralavladajućompriznajem dada jeje istorijaistorija punapuna pričapriča oo verskimverskim ratovimapri tomtom trebatreba imatiimati jednojedno nana umute ratoveratove nijenije izazvaloizazvalo mnoštvomnoštvo veraveć nesnošljivostnesnošljivost oneone verevere kojakoja jeje sebesebe smatralasmatrala vladajućompriznajem da jeda je istorijaje istorija punaistorija puna pričapuna priča opriča o verskimo verskim ratovimapri tom trebatom treba imatitreba imati jednoimati jedno najedno na umute ratove nijeratove nije izazvalonije izazvalo mnoštvoizazvalo mnoštvo veraveć nesnošljivost onenesnošljivost one vereone vere kojavere koja jekoja je sebeje sebe smatralasebe smatrala vladajućom

Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.Proveo sam tri dana nedeljno, za 10 godina, obrazujući sebe u javnoj biblioteci, i to je bolje od fakulteta. Ljudi treba da se obrazuju-možete imati kompletno obrazovanje besplatno. Posle 10 godina pročitao sam svaku knjigu u biblioteci i napisao sam hiljadu priča.Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Zna se koja vrsta priča počinje sa: bilo jednom. Ne hvala, već izvesno vreme ne verujem u bajke.Italijani gube fudbalske utakmice kao da je reč o ratovima, a ratove gube kao da su obične fudbalske utakmice.