Problem ?… Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu… Zato, uhvatimo se u koštac sa problemima današnjice i ne ostajmo samo nijemi posmatrači…


problem-za-vjernika-problem-dobar-znak-kretnje-ka-svome-gospodaru-i-lijepa-najava-napretka-za-njega-to-jo-jedna-prilika-u-nizu-da-pokae-sve-ljepote
sulejman bugariproblemzavjernikaproblemdobarznakkretnjekasvomegospodarulijepanajavanapretkanjegatojojednaprilikanizudapokažesveljepotevjetinekojestekaonatomputu…zatouhvatimosekotacproblemimadananjiceneostajmosamonijemiposmatrači…… zaza vjernikavjernika jeje problemproblem dobardobar znakznak kretnjekretnje kaka svomesvome gospodarugospodaru ii lijepalijepa najavanajava napretkaza njeganjega jejoš jednajedna prilikaprilika uu nizuda pokažepokaže svesve ljepoteljepote ii vještinevještine kojekoje jeje stekaostekao nana tomtom putu…putu… zatouhvatimo sese uu koštackoštac sasa problemimaproblemima današnjicedanašnjice ii nene ostajmoostajmo samosamo nijeminijemi posmatrači…… za vjernikaza vjernika jevjernika je problemje problem dobarproblem dobar znakdobar znak kretnjeznak kretnje kakretnje ka svomeka svome gospodarusvome gospodaru igospodaru i lijepai lijepa najavalijepa najava napretkaza njega jejoš jedna prilikajedna prilika uprilika u nizuda pokaže svepokaže sve ljepotesve ljepote iljepote i vještinei vještine kojevještine koje jekoje je stekaoje stekao nastekao na tomna tom putu…tom putu… zatouhvatimo se use u koštacu koštac sakoštac sa problemimasa problemima današnjiceproblemima današnjice idanašnjice i nei ne ostajmone ostajmo samoostajmo samo nijemisamo nijemi posmatrači…

Maloj sreći se radujem, a velikoj obaram glavu dole u zahvalnosti Gospodaru svome. -Poslovice korisnika
maloj-srei-se-radujem-a-velikoj-obaram-glavu-dole-u-zahvalnosti-gospodaru-svome
Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak. -Borislav Pekić
ovek-zaista-umire-zato-se-smrti-i-plai-jedino-ivo-bie-koje-od-smrti-zazire-jer-samo-za-njega-smrt-konaan-nestanak
Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega koliko da sakrije ono što je iza njega. -Borislav Pekić
ogledalo-manje-da-nam-pokae-ono-to-ispred-njega-koliko-da-sakrije-ono-to-iza-njega
Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu. -Ralf Voldo Emerson
sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu
Svaki iskreni vernik, bilo koje vere, na pravom je putu, sve dok ne počne da govori o tome kako su drugi na pogrešnom. -Žarko Laušević
svaki-iskreni-vernik-bilo-koje-vere-na-pravom-putu-sve-dok-ne-pone-da-govori-o-tome-kako-su-drugi-na-pogrenom