Prodri u ljudske duše, tako ćeš videti kakve su sudije kojih se bojiš i kako oni sude samima sebi.


prodri-u-ljudske-e-tako-e-videti-kakve-su-sudije-kojih-se-boji-i-kako-oni-sude-samima-sebi
marko aurelijeprodriljudskeduetakoćevidetikakvesusudijekojihsebojikakoonisudesamimasebiprodri uu ljudskeljudske dušetako ćešćeš videtivideti kakvekakve susu sudijesudije kojihkojih sese bojišbojiš ii kakokako onioni sudesude samimasamima sebiprodri u ljudskeu ljudske dušetako ćeš videtićeš videti kakvevideti kakve sukakve su sudijesu sudije kojihsudije kojih sekojih se bojišse bojiš ibojiš i kakoi kako onikako oni sudeoni sude samimasude samima sebiprodri u ljudske dušetako ćeš videti kakvećeš videti kakve suvideti kakve su sudijekakve su sudije kojihsu sudije kojih sesudije kojih se bojiškojih se bojiš ise bojiš i kakobojiš i kako onii kako oni sudekako oni sude samimaoni sude samima sebitako ćeš videti kakve sućeš videti kakve su sudijevideti kakve su sudije kojihkakve su sudije kojih sesu sudije kojih se bojišsudije kojih se bojiš ikojih se bojiš i kakose bojiš i kako onibojiš i kako oni sudei kako oni sude samimakako oni sude samima sebi

Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Albert Kami
ne-vjeruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Alber Kami
ne-veruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Zagledaj u duše mudrih ljudi i trudi se da vidiš za kakvim stvarima oni teže, a kakve izbegavaju. -Marko Aurelije
zagledaj-u-e-mudrih-ljudi-i-trudi-se-da-vidi-za-kakvim-stvarima-oni-tee-a-kakve-izbegavaju
Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ. -Čarls Bukovski
moda-pakao-ne-postoji-ali-oni-koji-sude-mogu-ga-stvoriti-mislim-da-ljudi-precjenjuju-oni-precjenjuju-sve-mora-da-razume-to-ti-se-dogodilo-da-bi-znao