Pronalaziš snagu u spoznaji da imaš pravog prijatelja i verovatno srodnu dušu koja će ti ostati verna do kraja života. Život ti izgleda potpuno drugačiji, uzbudljiv i vredan življenja.  Tvoja jedina nada i sigurnost je u uverenju da su oni deo tvog života.


pronalazi-snagu-u-spoznaji-da-ima-pravog-prijatelja-i-verovatno-srodnu-u-koja-e-ti-ostati-verna-do-kraja-ivota-ivot-ti-izgleda-potpuno-drugaiji
bob marlipronalazisnaguspoznajidaimapravogprijateljaverovatnosrodnuduukojaćetiostativernadokrajaživotaŽivotizgledapotpunodrugačijiuzbudljivvredanživljenjatvojajedinanadasigurnostuverenjusuonideotvogpronalaziš snagusnagu uu spoznajispoznaji dada imašimaš pravogpravog prijateljaprijatelja ii verovatnoverovatno srodnusrodnu dušudušu kojakoja ćeće titi ostatiostati vernaverna dodo krajakraja životaŽivot titi izgledaizgleda potpunopotpuno drugačijiuzbudljiv ii vredanvredan življenjaživljenjatvojatvoja jedinajedina nadanada ii sigurnostsigurnost jeu uverenjuuverenju dada susu onioni deodeo tvogtvog životapronalaziš snagu usnagu u spoznajiu spoznaji daspoznaji da imašda imaš pravogimaš pravog prijateljapravog prijatelja iprijatelja i verovatnoi verovatno srodnuverovatno srodnu dušusrodnu dušu kojadušu koja ćekoja će tiće ti ostatiti ostati vernaostati verna doverna do krajado kraja životaŽivot ti izgledati izgleda potpunoizgleda potpuno drugačijiuzbudljiv i vredani vredan življenjavredan življenjatvoja jedinatvoja jedina nadajedina nada inada i sigurnosti sigurnost jesigurnost je uje u uverenjuu uverenju dauverenju da suda su onisu oni deooni deo tvogdeo tvog života

Nije dostojan života onaj tko nema nijednog pravog prijatelja. -Demokrit
nije-dostojan-ivota-onaj-tko-nema-nijednog-pravog-prijatelja
♥♥♥…Ako neko hoće da bude deo tvog života, potrudiće se da to ostvari…Zato se ne opterećuj s’ tim, da sačuvaš mesto u svom srcu za ...
ako-neko-hoe-da-bude-deo-tvog-ivota-potrudie-se-da-to-ostvarizato-se-ne-optereuj-s-tim-da-uva-mesto-u-svom-srcu-za
Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom
Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...
onaj-oseaj-kad-te-zaboravi-neko-koga-voleo-najvie-na-svetu-ko-bio-sastavni-deo-tvog-ivota-i-odjednom-nestane-ispari-zbog-nekog-drugog
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Anton Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-oslobaanju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota