Propali brak je onaj u kome žena provodi u kuhinji isto onoliko vremena koliko je prije udaje provodila pred ogledalom.


propali-brak-onaj-u-kome-ena-provodi-u-kuhinji-isto-onoliko-vremena-koliko-prije-udaje-provodila-pred-ogledalom
kurt tucholskypropalibrakonajkomeženaprovodikuhinjiistoonolikovremenakolikoprijeudajeprovodilapredogledalompropali brakbrak jeje onajonaj uu komekome ženažena provodiprovodi uu kuhinjikuhinji istoisto onolikoonoliko vremenavremena kolikokoliko jeje prijeprije udajeudaje provodilaprovodila predpred ogledalompropali brak jebrak je onajje onaj uonaj u komeu kome ženakome žena provodižena provodi uprovodi u kuhinjiu kuhinji istokuhinji isto onolikoisto onoliko vremenaonoliko vremena kolikovremena koliko jekoliko je prijeje prije udajeprije udaje provodilaudaje provodila predprovodila pred ogledalompropali brak je onajbrak je onaj uje onaj u komeonaj u kome ženau kome žena provodikome žena provodi užena provodi u kuhinjiprovodi u kuhinji istou kuhinji isto onolikokuhinji isto onoliko vremenaisto onoliko vremena kolikoonoliko vremena koliko jevremena koliko je prijekoliko je prije udajeje prije udaje provodilaprije udaje provodila predudaje provodila pred ogledalompropali brak je onaj ubrak je onaj u komeje onaj u kome ženaonaj u kome žena provodiu kome žena provodi ukome žena provodi u kuhinjižena provodi u kuhinji istoprovodi u kuhinji isto onolikou kuhinji isto onoliko vremenakuhinji isto onoliko vremena kolikoisto onoliko vremena koliko jeonoliko vremena koliko je prijevremena koliko je prije udajekoliko je prije udaje provodilaje prije udaje provodila predprije udaje provodila pred ogledalom

Za gurmane brak je meni u kome se desert služi prije predjela. -Dave Allen
za-gurmane-brak-meni-u-kome-se-desert-slui-prije-predjela
Volim da sumnjam isto onoliko koliko volim i da znam. -Dante Aligijeri
volim-da-sumnjam-isto-onoliko-koliko-volim-i-da-znam
Ko o drugima hoće govoriti, treba da bude čist pred ogledalom. -Italijanske poslovice
ko-o-drugima-hoe-govoriti-treba-da-bude-ist-pred-ogledalom
Ne može muškarac varati ženu onoliko koliko se žena može praviti da mu je verna. -Đakomo Kazanova
ne-moe-mukarac-varati-enu-onoliko-koliko-se-ena-moe-praviti-da-mu-verna
Kad se žena zaklinje, greši onaj kome godi da joj veruje. -Latinske poslovice
kad-se-ena-zaklinje-grei-onaj-kome-godi-da-joj-veruje
Ovaj računar provodi previše vremena ispred mene…
ovaj-raunar-provodi-previe-vremena-ispred-mene