Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!


propustio-sam-vie-od-9000-pogodaka-u-svojoj-karijeri-izgubio-sam-skoro-300-utakmica-ak-26-puta-mi-bilo-povereno-da-osvojim-poene-za-pobedu-a-ja-sam
majkl džordanpropustiosamvieod9000pogodakasvojojkarijeriizgubioskoro300utakmicaČak26putamibilopoverenodaosvojimpoenezapobedujaihpromaiopadaoiznovaiznovaživotuzatouspeopropustio samsam viševiše odpogodaka uu svojojsvojoj karijeriizgubio samsam skoroskoro 300300 utakmicaČak 2626 putaputa mimi jeje bilobilo poverenopovereno dada osvojimosvojim poenepoene zaza pobeduja samsam ihih promašiopadao samsam iznovaiznova ii iznovaiznova uu životui zatozato samsam uspeopropustio sam višesam više odpogodaka u svojoju svojoj karijeriizgubio sam skorosam skoro 300skoro 300 utakmicaČak 26 puta26 puta miputa mi jemi je biloje bilo poverenobilo povereno dapovereno da osvojimda osvojim poeneosvojim poene zapoene za pobedua ja samja sam ihsam ih promašiopadao sam iznovaiznova i iznovai iznova uiznova u životui zato samzato sam uspeo

Da li si ikad bio povređen i svaki put kada rana počne da zarasta ti se iznova i iznova povređuješ? -Roza Parks
da-li-ikad-bio-povre-i-svaki-put-kada-rana-pone-da-zarasta-ti-se-iznova-i-iznova-povreuje
Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio
Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim. -Duško Ttrifunović
kada-sam-doao-u-sarajevo-1958-bilo-u-njemu-sedamdeset-hiljada-stanovnika-kada-sam-morao-da-odem-bilo-570-000-a-znai-pola-miliona-ljudi-dolo-da-vidi
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti. -Seneka
koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti