Protiv bolesti nalazimo zaštitu, ali što se smrti tiče, mi ljudi živimo u gradu bez zidina!


protiv-bolesti-nalazimo-zatitu-ali-to-se-smrti-tie-mi-ljudi-ivimo-u-gradu-bez-zidina
epikurprotivbolestinalazimozatitualitosesmrtitičemiljudiživimogradubezzidinaprotiv bolestibolesti nalazimonalazimo zaštituali štošto sese smrtismrti tičemi ljudiljudi živimoživimo uu gradugradu bezbez zidinaprotiv bolesti nalazimobolesti nalazimo zaštituali što sešto se smrtise smrti tičemi ljudi živimoljudi živimo uživimo u graduu gradu bezgradu bez zidinaprotiv bolesti nalazimo zaštituali što se smrtišto se smrti tičemi ljudi živimo uljudi živimo u graduživimo u gradu bezu gradu bez zidinaali što se smrti tičemi ljudi živimo u graduljudi živimo u gradu bezživimo u gradu bez zidina

Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postupno; a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život. -Ivo Andrić
ivot-stanje-aktivnosti-koje-stalno-tei-ka-smrti-i-primie-joj-se-lagano-i-postupno-a-smrt-reenje-te-duge-bolesti-koja-se-naziva-ivot