Proveo sam tri dana nedeljno, za 10 godina, obrazujući sebe u javnoj biblioteci, i to je bolje od fakulteta. Ljudi treba da se obrazuju-možete imati kompletno obrazovanje besplatno. Posle 10 godina pročitao sam svaku knjigu u biblioteci i napisao sam hiljadu priča.


proveo-sam-tri-dana-nedeljno-za-10-godina-obrazujui-sebe-u-javnoj-biblioteci-i-to-bolje-od-fakulteta-ljudi-treba-da-se-obrazujumoete-imati-kompletno
rej bredberiproveosamtridananedeljnoza10godinaobrazujućisebejavnojbibliotecitoboljeodfakultetaljuditrebadaseobrazujumožeteimatikompletnoobrazovanjebesplatnoposlegodinapročitaosvakuknjigubibliotecinapisaohiljadupričaproveo samsam tritri danadana nedeljnoza 1010 godinaobrazujući sebesebe uu javnojjavnoj bibliotecije boljebolje odod fakultetaljudi trebatreba dada seimati kompletnokompletno obrazovanjeobrazovanje besplatnoposle 1010 godinagodina pročitaopročitao samsam svakusvaku knjiguknjigu uu bibliotecibiblioteci ii napisaonapisao samsam hiljaduhiljadu pričaproveo sam trisam tri danatri dana nedeljnoza 10 godinaobrazujući sebe usebe u javnoju javnoj bibliotecii to jeje bolje odbolje od fakultetaljudi treba datreba da seimati kompletno obrazovanjekompletno obrazovanje besplatnoposle 10 godina10 godina pročitaogodina pročitao sampročitao sam svakusam svaku knjigusvaku knjigu uknjigu u biblioteciu biblioteci ibiblioteci i napisaoi napisao samnapisao sam hiljadusam hiljadu priča

Četrdeset mi je godina ružno doba: čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam deset godina više pa bi me starost čuvala od pobuna ili deset godina manje pa bi mi bilo svejedno. Jer trideset godina je mladost, to sad mislim, kad sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe.Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga.Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspioKada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.