Proveo sam tri dana nedeljno, za 10 godina, obrazujući sebe u javnoj biblioteci, i to je bolje od fakulteta. Ljudi treba da se obrazuju-možete imati kompletno obrazovanje besplatno. Posle 10 godina pročitao sam svaku knjigu u biblioteci i napisao sam hiljadu priča.


proveo-sam-tri-dana-nedeljno-za-10-godina-obrazujui-sebe-u-javnoj-biblioteci-i-to-bolje-od-fakulteta-ljudi-treba-da-se-obrazujumoete-imati-kompletno
rej bredberiproveosamtridananedeljnoza10godinaobrazujućisebejavnojbibliotecitoboljeodfakultetaljuditrebadaseobrazujumožeteimatikompletnoobrazovanjebesplatnoposlegodinapročitaosvakuknjigubibliotecinapisaohiljadupričaproveo samsam tritri danadana nedeljnoza 1010 godinaobrazujući sebesebe uu javnojjavnoj bibliotecije boljebolje odod fakultetaljudi trebatreba dada seimati kompletnokompletno obrazovanjeobrazovanje besplatnoposle 1010 godinagodina pročitaopročitao samsam svakusvaku knjiguknjigu uu bibliotecibiblioteci ii napisaonapisao samsam hiljaduhiljadu pričaproveo sam trisam tri danatri dana nedeljnoza 10 godinaobrazujući sebe usebe u javnoju javnoj bibliotecii to jeje bolje odbolje od fakultetaljudi treba datreba da seimati kompletno obrazovanjekompletno obrazovanje besplatnoposle 10 godina10 godina pročitaogodina pročitao sampročitao sam svakusam svaku knjigusvaku knjigu uknjigu u biblioteciu biblioteci ibiblioteci i napisaoi napisao samnapisao sam hiljadusam hiljadu priča

Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga