Prvi stepen je ljubav prema lepim telima. Potrebno je uvideti da tela nisu lepa sama po sebi, već manje ili više učestvuju u lepoti posredstvom simetrije i proporcija, i da je lepota nematerijalna.


prvi-stepen-ljubav-prema-lepim-telima-potrebno-uvideti-da-tela-nisu-lepa-sama-po-sebi-ve-manje-ili-vie-uestvuju-u-lepoti-posredstvom-simetrije-i
platonprvistepenljubavpremalepimtelimapotrebnouvidetidatelanisulepasamaposebivećmanjeilivieučestvujulepotiposredstvomsimetrijeproporcijalepotanematerijalnaprvi stepenstepen jeje ljubavljubav premaprema lepimlepim telimapotrebno jeje uvidetiuvideti dada telatela nisunisu lepalepa samasama popo sebiveć manjemanje iliili viševiše učestvujuučestvuju uu lepotilepoti posredstvomposredstvom simetrijesimetrije ii proporcijai dada jeje lepotalepota nematerijalnaprvi stepen jestepen je ljubavje ljubav premaljubav prema lepimprema lepim telimapotrebno je uvidetije uvideti dauvideti da telada tela nisutela nisu lepanisu lepa samalepa sama posama po sebiveć manje ilimanje ili višeili više učestvujuviše učestvuju uučestvuju u lepotiu lepoti posredstvomlepoti posredstvom simetrijeposredstvom simetrije isimetrije i proporcijai da jeda je lepotaje lepota nematerijalna

Ali žene ne učestvuju u trci, to znaš. One učestvuju samo u pobedi, oduvek. -Đorđe Balašević
ali-ene-ne-uestvuju-u-trci-to-zna-one-uestvuju-samo-u-pobedi-oduvek
Moja slabost je arhitektura. Razmišljam o svojim delima kao o kratkotrajnoj arhitekturi, posvećenoj lepoti ženskog tela. -Kristijan Dior
moja-slabost-arhitektura-razmiljam-o-svojim-delima-kao-o-kratkotrajnoj-arhitekturi-posveenoj-lepoti-enskog-tela
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna. -Jovan Dučić
ena-ve-s-prvim-pogledom-jednog-mukarca-ili-mrzi-ili-voli-ali-nije-nikad-prema-njemu-ravnoduna
Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, samim tim su strožiji prema sebi. -Lav Nikolajevič Tolstoj
to-manje-ljudi-znaju-o-loim-delima-drugih-ljudi-samim-tim-su-stroiji-prema-sebi