Prvi stepen je ljubav prema lepim telima. Potrebno je uvideti da tela nisu lepa sama po sebi, već manje ili više učestvuju u lepoti posredstvom simetrije i proporcija, i da je lepota nematerijalna.


prvi-stepen-ljubav-prema-lepim-telima-potrebno-uvideti-da-tela-nisu-lepa-sama-po-sebi-ve-manje-ili-vie-uestvuju-u-lepoti-posredstvom-simetrije-i
platonprvistepenljubavpremalepimtelimapotrebnouvidetidatelanisulepasamaposebivećmanjeilivieučestvujulepotiposredstvomsimetrijeproporcijalepotanematerijalnaprvi stepenstepen jeje ljubavljubav premaprema lepimlepim telimapotrebno jeje uvidetiuvideti dada telatela nisunisu lepalepa samasama popo sebiveć manjemanje iliili viševiše učestvujuučestvuju uu lepotilepoti posredstvomposredstvom simetrijesimetrije ii proporcijai dada jeje lepotalepota nematerijalnaprvi stepen jestepen je ljubavje ljubav premaljubav prema lepimprema lepim telimapotrebno je uvidetije uvideti dauvideti da telada tela nisutela nisu lepanisu lepa samalepa sama posama po sebiveć manje ilimanje ili višeili više učestvujuviše učestvuju uučestvuju u lepotiu lepoti posredstvomlepoti posredstvom simetrijeposredstvom simetrije isimetrije i proporcijai da jeda je lepotaje lepota nematerijalna

Mnogo puta žena ne voli muškarca čijoj se lepoti najviše divi, jer svaka žena instiktivno oseća da je fizička lepota žensko oružje, a ona to svoje oružje ne voli da vidi u rukama muža ili ljubavnika.Ali žene ne učestvuju u trci, to znaš. One učestvuju samo u pobedi, oduvek.Moja slabost je arhitektura. Razmišljam o svojim delima kao o kratkotrajnoj arhitekturi, posvećenoj lepoti ženskog tela.Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna.Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, samim tim su strožiji prema sebi.