Prvo dolazi misao; zatim organizacija misli u ideje i planove; potom, transformacija tih planova u stvarnost. Početak, kao što primećujete, je u vašoj imaginaciji.


prvo-dolazi-misao-zatim-organizacija-misli-u-ideje-i-planove-potom-transformacija-tih-planova-u-stvarnost-poetak-kao-to-primeujete-u-vaoj-imaginaciji
napoleon hilprvodolazimisaozatimorganizacijamisliidejeplanovepotomtransformacijatihplanovastvarnostpočetakkaotoprimećujetevaojimaginacijiprvo dolazidolazi misaoorganizacija mislimisli uu idejeideje ii planovetransformacija tihtih planovaplanova uu stvarnostkao štošto primećujeteu vašojvašoj imaginacijiprvo dolazi misaozatim organizacija misliorganizacija misli umisli u idejeu ideje iideje i planovetransformacija tih planovatih planova uplanova u stvarnostkao što primećujeteje u vašoju vašoj imaginaciji

Prvo mi stvaramo svoje navike, a zatim naše navike stvaraju nas. -John Dryden
prvo-mi-stvaramo-svoje-navike-a-zatim-nae-navike-stvaraju-nas
Uz novi dan dolazi nova snaga i nove ideje. -Elenor Ruzvelt
uz-novi-dan-dolazi-nova-snaga-i-nove-ideje
I blaženi nek su svi moji papiri, njoj u slavu i moja misao što je njoj a ne drugoj kao dug namjerih! -Francesco Petrarca
i-blaeni-nek-su-svi-moji-papiri-njoj-u-slavu-i-moja-misao-to-njoj-a-ne-drugoj-kao-dug-namjerih