Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom.


psi-vole-svoje-prijatelje-i-ujedaju-neprijatelje-sasvim-suprotno-ljudima-koji-nisu-sposobni-za-istu-ljubav-i-koji-uvek-meaju-ljubav-mrnjom
sigmund frojdpsivolesvojeprijateljeujedajuneprijateljesasvimsuprotnoljudimakojinisusposobnizačistuljubavuvekmeajumržnjompsi volevole svojesvoje prijateljeprijatelje ii ujedajuujedaju neprijateljesasvim suprotnosuprotno ljudimaljudima kojikoji nisunisu sposobnisposobni zaza čistučistu ljubavljubav ii kojikoji uvekuvek mešajumešaju ljubavljubav sasa mržnjompsi vole svojevole svoje prijateljesvoje prijatelje iprijatelje i ujedajui ujedaju neprijateljesasvim suprotno ljudimasuprotno ljudima kojiljudima koji nisukoji nisu sposobninisu sposobni zasposobni za čistuza čistu ljubavčistu ljubav iljubav i kojii koji uvekkoji uvek mešajuuvek mešaju ljubavmešaju ljubav saljubav sa mržnjompsi vole svoje prijateljevole svoje prijatelje isvoje prijatelje i ujedajuprijatelje i ujedaju neprijateljesasvim suprotno ljudima kojisuprotno ljudima koji nisuljudima koji nisu sposobnikoji nisu sposobni zanisu sposobni za čistusposobni za čistu ljubavza čistu ljubav ičistu ljubav i kojiljubav i koji uveki koji uvek mešajukoji uvek mešaju ljubavuvek mešaju ljubav samešaju ljubav sa mržnjompsi vole svoje prijatelje ivole svoje prijatelje i ujedajusvoje prijatelje i ujedaju neprijateljesasvim suprotno ljudima koji nisusuprotno ljudima koji nisu sposobniljudima koji nisu sposobni zakoji nisu sposobni za čistunisu sposobni za čistu ljubavsposobni za čistu ljubav iza čistu ljubav i kojičistu ljubav i koji uvekljubav i koji uvek mešajui koji uvek mešaju ljubavkoji uvek mešaju ljubav sauvek mešaju ljubav sa mržnjom

Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle