Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga.


psihoterapeutu-stari-ovek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovek-koji-se-boji-prigrliti-ga
karl gustav jungpsihoterapeutustaričovekkojinemožerećizbogomživotuizgledanemoćanboleljivkaomladisebojiprigrlitigapsihoterapeutu staristari čovekčovek kojikoji nene možemože rećireći zbogomzbogom životuživotu izgledaizgleda nemoćannemoćan ii bolešljivbolešljiv kaokao ii mladimladi čovekčovek kojikoji sese bojiboji prigrlitiprigrliti gapsihoterapeutu stari čovekstari čovek kojičovek koji nekoji ne možene može rećimože reći zbogomreći zbogom životuzbogom životu izgledaživotu izgleda nemoćanizgleda nemoćan inemoćan i bolešljivi bolešljiv kaobolešljiv kao ikao i mladii mladi čovekmladi čovek kojičovek koji sekoji se bojise boji prigrlitiboji prigrliti gapsihoterapeutu stari čovek kojistari čovek koji nečovek koji ne možekoji ne može rećine može reći zbogommože reći zbogom životureći zbogom životu izgledazbogom životu izgleda nemoćanživotu izgleda nemoćan iizgleda nemoćan i bolešljivnemoćan i bolešljiv kaoi bolešljiv kao ibolešljiv kao i mladikao i mladi čoveki mladi čovek kojimladi čovek koji sečovek koji se bojikoji se boji prigrlitise boji prigrliti gapsihoterapeutu stari čovek koji nestari čovek koji ne možečovek koji ne može rećikoji ne može reći zbogomne može reći zbogom životumože reći zbogom životu izgledareći zbogom životu izgleda nemoćanzbogom životu izgleda nemoćan iživotu izgleda nemoćan i bolešljivizgleda nemoćan i bolešljiv kaonemoćan i bolešljiv kao ii bolešljiv kao i mladibolešljiv kao i mladi čovekkao i mladi čovek kojii mladi čovek koji semladi čovek koji se bojičovek koji se boji prigrlitikoji se boji prigrliti ga

Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek. -Toma Akvinski
najvia-predstava-o-ivotu-sastoji-se-u-ovome-da-ovek-vlada-svojim-vlastitim-postupcima-ovek-koji-uvek-podloan-im-uticajima-pomalo-mrtav-ovek
Konzervativan čovek je čovek sa dve potpuno zdrave noge koji,ipak, nikad nije naučio hodati napred. -Frenklin Ruzvelt
konzervativan-ovek-ovek-dve-potpuno-zdrave-noge-kojiipak-nikad-nije-nauio-hodati-napred
Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno. -Homer
sudbina-ista-za-oveka-ako-se-povlai-i-ako-se-snano-bori-umire-ovek-koji-nije-napravio-kao-i-onaj-koji-napravio-puno
Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. -Aleksandar Dima
samo-ovek-koji-osetio-krajnji-oaj-moe-osetiti-krajnje-blaenstvo