Pust život je gori nego ništa, a ljudi se opet drže te pustoši, ne vjerujući kako ima išta drugo. Ništa ne bi izgubili kad bi pustili ono što imaju, a boje se da ne bi dobili, zato šute i čekaju.


pust-ivot-gori-nego-a-ljudi-se-opet-dre-te-pustoi-ne-vjerujui-kako-ima-i-drugo-ni-ne-bi-izgubili-kad-bi-pustili-ono-to-imaju-a-boje-se-da-ne-bi
meša selimovićpustživotgorinegonitaljudiseopetdržetepustoinevjerujućikakoimaitadrugonitabiizgubilikadpustilionotoimajubojedadobilizatoutečekajupust životživot jeje gorigori negonego ništaljudi sese opetopet držedrže tete pustošine vjerujućivjerujući kakokako imaima ištaišta drugoništa nene bibi izgubiliizgubili kadkad bibi pustilipustili onoono štošto imajuboje sese dada nene bibi dobilizato šutešute ii čekajupust život ježivot je gorije gori negogori nego ništaa ljudi seljudi se opetse opet držeopet drže tedrže te pustošine vjerujući kakovjerujući kako imakako ima ištaima išta drugoništa ne bine bi izgubilibi izgubili kadizgubili kad bikad bi pustilibi pustili onopustili ono štoono što imajua boje seboje se dase da neda ne bine bi dobilizato šute išute i čekaju

Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu. -Platon
mudri-ljudi-govore-zato-to-imaju-neto-da-kau-budale-zato-to-moraju-neto-da-kau