Pusti to, danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladamo mirom. Da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutrašnji mir, i posle vide ljudi: vređaju, vređaju, pa na kraju dignu ruke.


pusti-to-danas-nas-uvredi-ovaj-sutra-ko-zna-ko-e-mi-stalno-obraamo-panju-na-te-uvrede-a-treba-sve-to-da-savladamo-mirom-da-ne-primamo-k-srcu-i-kad-ne
otac tadejpustitodanasnasuvrediovajsutrakoznaćemistalnoobraćamopažnjunateuvredetrebasvetodasavladamomiromdaneprimamosrcukadsrcuondaneprijateljhoćevređanoakoseodbijeodnasremetinaunutranjimirposlevideljudivređajupakrajudignurukedanas nasnas uvrediuvredi ovajsutra koko znazna koko ćemi stalnostalno obraćamoobraćamo pažnjupažnju nana tete uvredetreba sveda savladamosavladamo miromda nene primamoprimamo kk srcui kadkad nene primamoprimamo kk srcuonda neprijateljneprijatelj hoćehoće dada vređano akoako seodbije odod nasne remetiremeti našnaš unutrašnjiunutrašnji miri posleposle videvide ljudipa nana krajukraju dignudignu rukedanas nas uvredinas uvredi ovajsutra ko znako zna kozna ko ćemi stalno obraćamostalno obraćamo pažnjuobraćamo pažnju napažnju na tena te uvredea treba svesve to dada savladamo miromda ne primamone primamo kprimamo k srcui kad nekad ne primamone primamo kprimamo k srcuonda neprijatelj hoćeneprijatelj hoće dahoće da vređano ako sese to odbijeodbije od nasne remeti našremeti naš unutrašnjinaš unutrašnji miri posle videposle vide ljudipa na krajuna kraju dignukraju dignu ruke

Postoje ljudi koji stalno traže dlaku u jajetu i onda kad je ne nađu, tresu toliko dugo glavom od iznenađenja da dlaka na kraju i upadne. -Napoleon Hil
postoje-ljudi-koji-stalno-trae-dlaku-u-jajetu-i-onda-kad-ne-nau-tresu-toliko-dugo-glavom-od-iznenaenja-da-dlaka-na-kraju-i-upadne
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba
Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...
strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara